ทีเอ็มบีธนชาต บริจาคเงิน 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสบทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 18 December 2023

ทีเอ็มบีธนชาต บริจาคเงิน 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสบทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีทีเอ็มบีธนชาต บริจาคเงิน 2 ล้านบาท แก่
มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสบทบทุนโครงการอาคาร
โรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

นายปิติ ตัณฑเกษม (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 2 ล้านบาท โดยมี รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี (ขวาสุด) และ ผศ. สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบเงินเพื่อสนับสนุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” เป็นโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ใช้งานมากว่า 50 ปี เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ ให้สอดรับกับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือย่านนวัตกรรมโยธี ที่มีแผนจะสร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตยา เสริมสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนความร่วมมือของย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดคุณูปการแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาลและพัฒนาเป็นเครือข่ายในการพัฒนาวิทยาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศและภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ณ ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานใหญ่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์