สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ แห่งปี ประจำปี 2565 ยกระดับสื่อออนไลน์ออฟไลน์ดีเด่น - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 9 April 2022

สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ แห่งปี ประจำปี 2565 ยกระดับสื่อออนไลน์ออฟไลน์ดีเด่นสบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ แห่งปี ประจำปี 2565 ยกระดับสื่อออนไลน์ออฟไลน์ดีเด่น

กรุงเทพมหานคร – สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดงาน ประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้าง สรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มาเป็น ประธานการมอบรางวัล ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดย คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานการมอบรางวัล ได้กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565 ครั้งนี้ ทาง สบร. ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นเครั้งแรกของปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณสื่อทุกประเภททั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยเป็นส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ไปคิดวิเคราะห์ต่อ และมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมวงกว้าง หวังว่าสื่อหรือผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาต่อไปสำหรับรางวัลในการมอบ มีทั้งหมด 5 ประเภท ๆ ละ 2 รางวัล ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ โดยจะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท มีสื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

1) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation)

สื่อออนไลน์ : The Secret Sauce (รับรางวัลโดย คุณปวริศา ตั้งตุลานนท์ The Secret Sauce Manager)

สื่อออฟไลน์ : หนังสือ The Great Remake สู่โลกใหม่ (รับรางวัลโดย คุณชนมน วังทิพย์)

2): สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

สื่อออนไลน์ : รอบโลก By กรุณา บัวคำศรี (รับรางวัลโดย คุณกรุณา บัวคำศรี)

สื่อออฟไลน์ : หนังสือชุด Sapiens set (รับรางวัลโดย คุณคธาวุฒิ เกนุ้ย กรรมการผู้จัดการ)

3) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอแนะนโยบายประเทศ

(People’s Participation in Policies Proposals)

สื่อออนไลน์ : The Standard (รับรางวัลโดย คุณเอกพล บรรลือ บรรณาธิการข่าว)

สื่อออฟไลน์ : หนังสือเดินไปดวงดาว (รับรางวัลโดย คุณจุฑา สุวรรณมงคล)

4) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)

สื่อออนไลน์ : เกษียณสำราญ (รับรางวัลโดย คุณบัณฑิตา เปล่งพานิช)

สื่อออฟไลน์ : ลุยไม่รู้โรย (รับรางวัลโดย คุณสุทธาทิพย์ บริสุทธิ์สุขกมล โปรดิวเซอร์รายการ ฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์ ไทยพีบีเอส)

5) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การนำความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ( Local Wisdom)

สื่อออนไลน์ : Point of View (รับรางวัลโดย คุณชนัญญา เตชจักรเสมา content creator)

สื่อออฟไลน์ : คุณพระช่วย (รับรางวัลโดย คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม)No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์