กทม.เตรียมพร้อมหน่วย BEST ตรวจป้าย – ต้นไม้ใหญ่ รองรับสถานการณ์ พายุฤดูร้อนถึงวันที่ 9 เม.ย.นี้ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 9 April 2023

กทม.เตรียมพร้อมหน่วย BEST ตรวจป้าย – ต้นไม้ใหญ่ รองรับสถานการณ์ พายุฤดูร้อนถึงวันที่ 9 เม.ย.นี้กทม.เตรียมพร้อมหน่วย BEST 
ตรวจป้าย – ต้นไม้ใหญ่ รองรับสถานการณ์
พายุฤดูร้อนถึงวันที่ 9 เม.ย.นี้

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ถึงวันที่ 9 เม.ย.66 ว่า สนน.ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (หน่วย BEST) เข้าพื้นที่ขณะที่ฝนเริ่มตก เพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง และบริเวณทางอุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ

ขณะเดียวกันได้เตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ คูคลอง เปิดทางน้ำไหล และจัดเก็บขยะวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ำ เร่งลดระดับน้ำในคูคลอง บ่อสูบน้ำ และแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสถานีสูบน้ำกรณีไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) รถเครน รถบรรทุกติดตั้งเครนยกไฮโดรลิค บอลลูนไลท์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการติดตั้งและตรวจสอบแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอสำหรับเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลที่ติดตั้งใช้งานในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศของ กทม.ตรวจสอบกลุ่มฝนด้วยเรดาร์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ หากพบปัญหาต้นไม้หักโค่น หรือป้ายโฆษณาล้ม

นอกจากนั้น ยังได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนและอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th/ www.prbangkok.com Facebook:@BKK_BEST สำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter:@BKK_BEST สำนักงานประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 และสายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวว่า สนย.ได้ประสานเจ้าของอาคารตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุพายุฤดูร้อน หากเป็นป้ายที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเกินหนึ่งปี เจ้าของป้ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เตรียมป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้ม โดยกำชับเจ้าของป้ายโฆษณาให้ตรวจสอบการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของป้าย หากเป็นป้ายถูกกฎหมาย แต่มีสภาพเก่า ชำรุด อันอาจก่อให้เกิดภยันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไข หรือให้รื้อถอน และดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดการรื้อถอน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาที่อาจล้ม หรือหักโค่นในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือกล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากป้าย ส่วนป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งบนถนนสายต่าง ๆ สนย.ได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม.กล่าวว่า สนท.ได้เตรียมความพร้อมทั้งในช่วงก่อนฝนตก ขณะฝนตก และหลังฝนตก โดยก่อนฝนตกจะจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมยานพาหนะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสายหลัก พื้นที่ชุมชนและพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง พื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา ป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร หากพบป้ายไม่มั่นคงแข็งแรงให้ประสานเจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรงทันที เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชน หากเป็นป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย และเมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขัง ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต พร้อมยานพาหนะออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์