กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระดมความเห็นแนวทาง พัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชี้เตรียมพร้อมสำหรับลงทุนหลังเศรษฐกิจฟื้นตัว - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 5 March 2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระดมความเห็นแนวทาง พัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชี้เตรียมพร้อมสำหรับลงทุนหลังเศรษฐกิจฟื้นตัวกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระดมความเห็นแนวทาง
พัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ชี้เตรียมพร้อมสำหรับลงทุนหลังเศรษฐกิจฟื้นตัว

กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผนึกหน่วยงานภาครัฐ – เอกชนที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน) โดยมีที่ปรึกษาบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application) ในพื้นที่ 5 จังหวัด 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนำร่อง พร้อมมุ่งเดินหน้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบกับนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบาย อก. ด้านการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion) เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย โดยได้ริเริ่มจัดทำโครงการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้ามหาย และเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมไทย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนายวิษณุ อิสระธานันท์ ประธานโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน) กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ในการศึกษา “โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน) ในพื้นที่ 5 จังหวัดเป้าหมาย 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย จังหวัดระยอง
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยซัมมิท จังหวัดสมุทรปราการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม แอล พีเอ็น จังหวัดสมุทรปราการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมซันโย จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขตประกอบการอุตสาหกรรมทีพีไอโพลีน จังหวัดสระบุรี

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ในการที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติม หรือการขยายประเภทอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อันสอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) การยืนยันแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามที่ได้รับการประกาศ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งโรงงานที่ตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสนับสนุนส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมมุ่งพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ ผนึกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ที่มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ทำลายรากฐานวิถีชีวิตของชุมชน

สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.diw.go.th หรือโทร. 02-202-4000

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์