"ทาทา สตีล"(TSTH) รายงานผลดำเนินงานขาดทุน 80 ลบ. (Q3 FY66) พร้อมเผชิญ ปัจจัยเสี่ยงอย่างยืดหยุ่น ท่ามกลางความ ไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 18 February 2023

"ทาทา สตีล"(TSTH) รายงานผลดำเนินงานขาดทุน 80 ลบ. (Q3 FY66) พร้อมเผชิญ ปัจจัยเสี่ยงอย่างยืดหยุ่น ท่ามกลางความ ไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลก


"ทาทา สตีล"(TSTH) รายงานผลดำเนินงานขาดทุน 80 ลบ. (Q3 FY66) พร้อมเผชิญ
ปัจจัยเสี่ยงอย่างยืดหยุ่น ท่ามกลางความ
ไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลก


แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2566 เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะในปี 2566 ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ เพิ่มขึ้นจากผลกระทบ ของการคุมเข้มนโยบายการเงินและอัตราเงินเฟ้อ

o อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะทรงตัวเหนือเป้าหมาย 1-2 ปี จากราคาอาหารและพลังงานที่สูงต่อเนื่อง

o การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้ม งวดนี้ อย่างต่อเนื่อง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายชะลอลงแต่ยังคงสูงกว่า ที่คาดการณ์ไว ้ o หนี้สูงทั่วโลก ภาวะการเงินตึงตัว เพิ่มความเสี่ยงการผิดนัด ชำระหนี้

o สงครามระหว่างประเทศรัสเซีย -ยูเครนที่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบตอ่ภาวะวกิฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานและ อาหาร

o สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ-จีน ส่งผลกระทบต่อ แผนการผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะบางประเภทในตลาดโลก

o ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบาย Zero-Covid ของจีน อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาถึงลดลงและทำใหการรส่งออกของไทยแย่ลง ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณดารุน มาร์ ดากา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน ภาพรวมของตลาดภาคการก่อสร้างในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำในช่วงไตรมาสนี้ ความต้องการที่ต่ำประกอบกับราคาวัตถุดิบ และต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการในช่วงไตรมาสนี้ โดยปริมาณการขายในไตรมาสนี้อยู่ที่ 289,000 ตัน ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ 303,000 ตัน ในไตรมาสก่อน และ 321,000 ตันใน ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส ำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม 2565 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่900,000 ตัน ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ปริมาณการขายที่ลดลงเป็นผลมาจากอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซาทั้งเหล็กเส้น และเหล็กลวด ส่วนหนึ่งชดเชยกับการส่งออกเหล็กเส้นที่เพิ่มขึ้น

ส่วนรายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่6,909 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 9 สาเหตุหลักมาจาก ราคาสินค้าที่ลดลงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาด เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนรายได้จากการขายลดลง ร้อยละ 15 สาเหตุหลักมาจากปริมาณและราคาขายสินค้าลดลง

สำหรับงวด 9 เดือน รายได้จากการขายอยู่ที่ 23,260 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้วจากการลดลงของปริมาณการขาย

ส่วนผลดำเนินการขาดทุน 80 ล้านบาท ในไตรมาสนี้เทียบกับกำไร 69 ล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้าและกำไร 587 ล้านบาทใน ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน กำไรที่ลดลงในไตรมาสนี ้ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนต่างที่ลดลงเนื่องจากราคาที่ลดต่ำลง ต้นทุนการแปลง สภาพที่เพิ่มสูงขึนจากต้นทุนพลังงาน เชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึน รวมทั้งปริมาณการขายในประเทศลดลงจากอุปสงค์ใน ประเทศที่ซบเซา

สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทรายงานผลกำไร 572 ล้านบาท เทียบกับ
กำไร 2,358 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากต้นทุนการแปลงสภาพที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน เฟอร์โรอัลลอย เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติและวัสดุทนไฟ ปริมาณการขายสินค้าที่ลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น

คุณดารุน มาร์ ดากา กล่าวถึง แนวโน้มธุรกิจ อุตสาหกรรมเหล็กในการใช้การก่อสร้างงานโยธามีแนวโน้มเติบโตในระยะสั้น แต่ความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในระยะยาว รวมทั้งอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงในตลาดโลกทำให้เกิดแรงกดดันด้านราคาในตลาดต่างประเทศและในประเทศ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและกำลังซื้อที่มีจำกัดซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ

ด้านนโยบายเปิดประเทศของประเทศจีน จะช่วยเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศซึ่งจะสนับสนุน เศรษฐกิจในประเทศ สำหรับปี 2566 อุตสาหกรรมรถยนต์ปริมาณรถยนต์ถูกคาดการณ์ว่า 1.89-1.91 ล้านคัน จะผลิตจากในปะเทศไทย ซึ่งจะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 จากปี 2565

จากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ท่ามกลางความยากลำบากในการส่งต่อส่วน เพิ่มให้กับลูกค้าในตลาดในประเทศที่ซบเซา ด้านความต้องการที่ลดลงในจีนทำให้ผู้ส่งออกมากขึ้นด้วยราคาที่ต่ำ ส่งผลให้มีการแข่งขันด้าน ราคามากขึ้น โดยเฉพาะในเหล็กลวดคาร์บอนสูง และ เหล็กลวดคาร์บอนปานกลาง สำหรับการส่งออกเหล็ก ซีเมนต์ ปุ๋ย อะลูมิเนียม และไฟฟ้า ไปยังสหภาพยุโรปต้องแสดง หลักฐานเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค่าธรรมเนียมคาร์บอน ท่ามกลางความไม่แน่นอนใน Forex ส่งผลกระทบต่อการส่งออก.. คุณดารุนกล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์