TVDH คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 23 November 2022

TVDH คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6TVDH คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ ประจำปี 2565 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

****เรียกได้ว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีความเสมอต้นเสมอปลายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. ทีวีดี โฮลดิ้งส์ หรือ TVDH ที่มีซีอีโอคนเก่ง ‘ทรงพล ชัญมาตรกิจ’ เป็นผู้วางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่งและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับการประเมินคะแนนจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2565 อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (ปี 2560 – 2565) และติดอันดับ Top Quartile เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (ปี 2558-2565) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งตอกย้ำถึงการบริหารธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายและเสริมสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เรียกว่าเป็นการคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพร้อมยึดมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่บรรษัทภิบาล

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์