วิศวะมหิดล จัด Born To Be Engineer 2022 เปิด โลกวิศวกรรม นศ.รุ่นใหม่ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 6 August 2022

วิศวะมหิดล จัด Born To Be Engineer 2022 เปิด โลกวิศวกรรม นศ.รุ่นใหม่วิศวะมหิดล จัด Born To Be Engineer 2022 
เปิดโลกวิศวกรรม นศ.รุ่นใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Born To Be Engineer 2022 ทริปเดินทางเปิดโลกวิศวกรรมอันท้าทายต่ออนาคต ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปี 2565 เป็นปีที่โลกเผชิญความท้าทายและความผันผวนทางสังคมและวิกฤติเศรษฐกิจมากมายท่ามกลางปัญหาสภาวะโลกร้อนและการระบาดของเชื้อโควิดกลายพันธุ์ ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่เช่นนักศึกษาทุกคนจะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างสรรค์เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนาวิศวกรคุณภาพระดับโลก เสริมสมรรถนะกำลังคนและศักยภาพของประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืน สร้างโอกาสจากความมุ่งมั่น การทำงานเป็นทีม และบูรณาการของพหุศาสตร์ในงานวิจัย วิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประชาชนคนไทยและมนุษยชาติ นอกจากนี้ในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นผู้นำในการพัฒนายกระดับการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยสู่ระดับโลกได้สำเร็จอีกด้วย โดย 6 หลักสูตรของคณะวิศวะมหิดลได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลรวดเดียวจากคณะกรรมการ ABET หรือ Accreditation Board for Engineering and Technology ซึ่งมาตรฐานสากล ABET ที่ทั่วโลกยอมรับนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการปลดล็อคและยกระดับวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก นักศึกษาจาก 6 หลักสูตรวิศวะมหิดล สามารถไปทำงานและศึกษาต่อได้ในประเทศไทยและนานาประเทศ ทัดเทียมกับวิศวกรในต่างประเทศ เชื่อมั่นว่านักศึกษาคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและก้าวหน้ายั่งยืน

ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การจัดงาน Born To Be Engineer 2022 ในครั้งนี้ เรานำนักศึกษาเดินทางสู่ จ.ระยอง วัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการรับรู้ให้หนุ่มสาวนักศึกษาใหม่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพวิศวกรในอนาคต ซึมซับวิถีการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ และได้เห็นพื้นที่การทำงานจริง เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับอาชีพวิศวกร พร้อมทั้งสร้างการเชื่อมโยงกับรายวิชาก่อนที่จะเปิดเรียนในภาคการศึกษาแรก โดยมีการนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด พลังงานไฟฟ้าสะอาด

ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความอบอุ่น Born To Be Engineer 2022 ยังมีกิจกรรมสัมพันธ์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ซิตี้ เซ็นเตอร์ จ.ระยอง เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทั้ง 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์