KSAM กางแผนธุรกิจปี 62 ตั้งเป้าเอยูเอ็ม 5.3 แสนล้านบาท มุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 6 March 2019

KSAM กางแผนธุรกิจปี 62 ตั้งเป้าเอยูเอ็ม 5.3 แสนล้านบาท มุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม


KSAM กางแผนธุรกิจปี 62 ตั้งเป้าเอยูเอ็ม 5.3 แสนล้านบาท มุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ทุกความต้องการ พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ควบคู่กับการพัฒนาระบบออนไลน์

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2562 บริษัทตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ที่ 5.3 แสนล้านบาท โดยมุ่งเน้น 3 กลยุทธ์หลัก คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง การผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มกรุงศรีและMUFG เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆในวงกว้าง รวมทั้งการพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์การลงทุนที่ดีให้กับลูกค้า”

“ในปี2562 บริษัทมีแผนที่จะเปิดให้บริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อาทิ การเปิดบัญชีออนไลน์ บริการ Mobile Application และบริการ Robo Advisor ในส่วนของกองทุนรวม เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับ ผู้ลงทุน และแนะนำการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการรายบุคคล รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนา Mobile Applicationในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกเหนือจากให้บริการชำระค่าซื้อกองทุนด้วย QR Code และการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นที่เน้นข้อมูลในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้เปิดให้บริการในปี2561ที่ผ่านมา”

“ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้มีการเปิดเสนอขายกองทุนKFHHCARE ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และเตรียมเปิดเสนอขายกองทุนKFSUPER และกองทุนKFSUPERRMF เพื่อเติมเต็มซีรีย์ของกองทุนผสมให้มีความสมบูรณ์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวกองทุนKFHAPPY และกองทุนKFGOOD ซึ่งแต่ละกองทุนในซีรีย์นี้ได้มีการออกแบบให้ตอบโจทย์กับผู้ลงทุนในแต่ละวัยที่รับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ง่ายครบจบในกองทุนเดียวและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ลงทุน

“สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัทมีการเติบโตอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและบลจ.ขนาดใหญ่ 10 อันดับแรก โดยในส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของ AUMที่ 8.5% ในขณะที่การเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและ บลจ.ขนาดใหญ่10 อันดับแรกอยู่ที่ 3.4% และ 3.1% ตามลำดับ โดย บลจ.กรุงศรี มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกประเภทธุรกิจทั้งในส่วนของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (ข้อมูล : AIMC ณ 31 ธ.ค. 61/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

“ด้านกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราการเติบโตสูงเกือบ 3 เท่าของอุตสาหกรรม โดยในส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2561มีมูลค่ารวมกว่า 112,821 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า 38,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 51.58% ในขณะที่อุตสาหกรรมโดยรวมเติบโตประมาณ 17.65% การเติบโตดังกล่าวมาจากความไว้วางใจของ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็มีการเติบโตในทุกประเภททรัพย์สินเช่นกัน” (ข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 ธ.ค. 61)

“หากพิจารณาด้านผลการดำเนินงานกองทุนจะพบว่ากองทุนของ บลจ.กรุงศรี มีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการที่ติดอันดับกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด (Top Quartile) จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 กองทุน ครอบคลุมทั้งในประเภทกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้น กองทุน LTF และกองทุนรวมต่างประเทศ จากผลการดำเนินงานกองทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ บลจ.กรุงศรี มียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุดในอุตสาหกรรมโดยมียอดเงินลงทุนสุทธิกว่า 26,215 ล้านบาท และมีเงินลงทุนสุทธิสูงเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมในหลากหลายประเทศกองทุน เช่น กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มสุทธิกว่า 12,051ล้านบาท ขณะที่อุตสาหกรรมมียอดเงินลงทุนสุทธิอยู่ที่ -214,759 ล้านบาท เป็นต้น และในส่วนของกองทุน KFSPLUS ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นมีเงินลงทุนสุทธิสูงเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรม มูลค่ารวมกว่า 6,797 ล้านบาท อีกทั้งกลุ่มกองทุน LTF ก็มียอดเงินลงทุนสุทธิสูงเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมียอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนหุ้น (ไม่รวม LTF-RMF) สูงเป็นอันดับ 3 ของอุตสาหกรรมอีกด้วย” (ข้อมูล : Morningstar 31 ธ.ค. 61 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

“สำหรับกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาวที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุด 3 ใน 5 อันดับกองทุนเป็นกองทุนของ บลจ.กรุงศรี ได้แก่ กองทุน KFAFIX กองทุน KFGOVRMF และกองทุน KFMTFI-D อีกทั้ง กองทุน KFAFIX คือ 1 ใน 3 กองทุนอันดับแรกของกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางที่มีผลตอบแทนสูงสุดอีกด้วย นอกจากนี้ กองทุนหุ้นที่ติดอันดับ 10 กองทุนที่มียอดเงินลงทุนสูงสุดในอุตสาหกรรมเป็นกองทุนของบลจ.กรุงศรี ถึง 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนKFLTFA50-D กองทุน KFS100RMF กองทุน KFDIVRMF และกองทุน KFSDIV ซึ่งยังคงรักษาตำแหน่งกองทุนรวมหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 19,807 ล้านบาท ทั้งนี้ บลจ.กรุงศรี มุ่งมั่นที่จะรักษาผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้ผู้ลงทุน” น.ส.ศิริพร กล่าว (ข้อมูล : Morningstar 31 ธ.ค. 61 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

นางสุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า “บริษัทมีมุมมองว่าใน ปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่งตามรายได้โดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหลังโครงการลงทุนภาครัฐมีความชัดเจนและคืบหน้าในหลายโครงการ การท่องเที่ยวมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนหลังนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวไทยมากขึ้น ในส่วนของการส่งออกถึงแม้ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่มีแนวโน้มว่าปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้บรรยากาศการค้าในตลาดโลกดีขึ้นด้วยจึงเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยมีแรงขับเคลื่อนจากหลายปัจจัย ดังนั้นหากปัจจัยใดเติบโตอ่อนแอกว่าที่คาด ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ยังจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญยังคงเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ สงครามการค้าที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ปัญหาเบร็กซิท และการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป”

“สำหรับมุมมองการการลงทุนในตราสารหนี้ คาดว่ากองทุนประเภทตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้นจะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยระยะสั้นที่ทยอยปรับตัวขึ้นภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในขณะที่กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวก็มีแนวโน้มจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond yield) ไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้มาก โดยปัจจัยที่สำคัญประกอบด้วยอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้มีทิศทางชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบทั้งด้านการส่งออกตามสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐและจีน และการชะลอตัวในระยะสั้นของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อรอความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง ทำให้แนวโน้มนโยบายการเงินของไทยมีท่าทีผ่อนคลายลงและการจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นทำได้ยากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ในระยะสั้นตลาดตราสารหนี้อาจมีความผันผวนได้บ้างตามความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศเป็นหลัก”

“นอกจากนี้บริษัทยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารทุนระยะกลางถึงยาว แม้ว่าในระยะสั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย อาจมีความผันผวนและมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามกระแสเงินลงทุนต่างชาติและปัจจัยภายนอกประเทศอยู่บ้าง แต่ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นที่น่าสนใจลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค โดยตลาดหลักทรัพย์ไทยมีค่า P/E ปี 2562 อยู่ที่ 15.0 เท่า ขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 15.5 เท่า และ 16.3 เท่า ตามลำดับ ด้านอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของไทยอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ซึ่งสูงกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เช่นกัน (ข้อมูลจาก บลจ.กรุงศรี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 62) ทั้งนี้ ในระยะกลางถึงยาวการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยไทยที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงแข็งแกร่ง การลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวหลังการเลือกตั้ง และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

“ในส่วนของการลงทุนต่างประเทศนั้น บลจ.กรุงศรี มีมุมมองว่าความผันผวนในตลาดต่างประเทศจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแม้ว่าความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ โดยในปีนี้บริษัทคาดการณ์ว่าดัชนีทั่วโลกจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดี ตลาดเกิดใหม่นำโดยจีนจะสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าตลาดพัฒนาแล้ว เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ 1)ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มมีท่าทีคลี่คลาย โดยสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ความเห็นว่าการเจรจากับจีนเป็นไปได้ด้วยดีและประกาศเลื่อนเส้นตายการขึ้นภาษีจากวันที่ 1 มีนาคมออกไป 2)ธนาคารกลางสหรัฐมีท่าทีจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากที่เคยคาดการณ์ว่าจะขึ้น 3 ครั้ง ในปีนี้มาเป็น 1 ครั้งหรืออาจไม่ขึ้นเลย เนื่องจากเงินเฟ้อไม่ได้ร้อนแรงและเศรษกิจสหรัฐส่อแววถูกผลกระทบจากปัจจัยสงครามการค้า 3) ความไม่แน่นอนด้านการเมืองยุโรป ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของ Brexit หรือ Italexit หรือเหตุการณ์ไม่สงบในฝรั่งเศส จะส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจและฉุดค่าเงินยูโรอ่อนค่าเป็นเหตุให้เงินไหลออกเพื่อไปเข้าภูมิภาคที่มีการเติบโตดีและราคาถูกกว่า จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลดีต่อตลาดที่ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะและมี PE ที่ค่อนข้างถูกจากการปรับตัวในปีที่แล้ว ทางบลจ.กรุงศรี จึงแนะนำกองทุน KFACHINA-A และ KF-HCHINAD อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในประเด็นสงครามการค้ายังคงมีอยู่และความไม่แน่นอนส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยากที่จะคาดเดา ดังนั้นอีกทางเลือกที่ทางบลจ.กรุงศรี แนะนำคือการลงทุนในกองทุนที่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการกระจายความเสี่ยงสูง มีความผันผวนต่ำ และมีการบริหารโยกย้ายจากสินทรัพย์ตราสารทุนไปสินทรัพย์ตราสารหนี้ได้อย่างยืดหยุ่น นั่นก็คือกองทุนตระกูล Income funds ได้แก่ KF-INCOME, KF-CINCOME, KFMINCOME, KFAINCOME ซึ่งสามารถลงทุนได้ในระยะยาว หรือสามารถลงทุนในกองทุนที่มีลักษณะ Defensive ที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคทั่วโลก อย่างกองทุน KF-GBRAND นั่นเอง” นางสุภาพรกล่าว

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป และกองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองภายในประเทศ

กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์