Advice ร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ด้านไอทีอย่าง ยั่งยืนรุกปั้นคนอาชีวฯ เพิ่มสมดุลทักษะวิชาชีพ ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 21 December 2023

Advice ร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ด้านไอทีอย่าง ยั่งยืนรุกปั้นคนอาชีวฯ เพิ่มสมดุลทักษะวิชาชีพ ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมAdvice ร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ด้านไอทีอย่าง
ยั่งยืนรุกปั้นคนอาชีวฯ เพิ่มสมดุลทักษะวิชาชีพ 
ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

  • ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสริมทักษะ Hard Skills, Soft Skills เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ
  • เดินสายสร้างความรู้ เสริมทักษะเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แก่เยาวชนทั่วประเทศ

21 ธันวาคม 2566 - บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) รุกกลยุทธ์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ต่อยอดด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการเรียน พร้อมตั้งเป้าหมายปี 67 มีนักเรียนเข้าร่วมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กว่า 3,000 คน และเพิ่มหลักสูตร Generative AI For Students และ เทคนิคการพูดและนำเสนอให้เป็นเลิศ, การทำงานเป็นทีมด้วย Positive Thinking เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน

ล่าสุดแอดไวซ์ยังจับมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยกระดับสมดุลทักษะวิชาชีพและทักษะทางสังคม ของเยาวชนกลุ่มอาชีวศึกษา เพื่อให้เยาวชนที่จบออกมามีทักษะที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลจากเวที “นโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานสู่ความพร้อมรับมือตลาดแรงงานยุคใหม่” โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่าทักษะด้านดิจิทัลเป็น 1 ใน 3 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความแม่นยำของการทำงานในองค์กร ทำให้แรงงานต้องปรับตัว เพื่อให้การทำงานสอดรับกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานนอกระบบมากกว่า 20.2 ล้านคน โดย 67% เป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือ ซึ่งยังไม่มีความมั่นคงทางด้านรายได้และมีปัญหาด้านความคุ้มครองทางสังคม อีกทั้งยังพบปัญหาคุณภาพของแรงงานลดลงอีกด้วย ดังนั้นการครอบครองทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการแข่งขันในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม

นายฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงายการจัดการและโลจิสติกส์ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สืบเนื่องจากธุรกิจของแอดไวซ์ที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับความสามารถและศักยภาพของบุคลากร เราเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของแรงงานในวันนี้ จึงทำให้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างแอดไวซ์กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนระดับอาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ ประสบการณ์การฝึกฝน (Hard Skills) และทักษะทางสังคม (Soft Skills) เพื่อปูพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการทำงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มนักเรียนสายสามัญมาอย่างต่อเนื่องผ่านการเร่งพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ช่วยดึงศักยภาพของผู้เรียนในด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการนำไปสร้างสรรค์โอกาสในอนาคต”

ปัจจุบัน แอดไวซ์ดำเนินงานส่งต่อองค์ความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีให้กับนักเรียนกว่า 2,500 คนจากสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ เป้าหมายต่อไปของแอดไวซ์ในการส่งมอบโอกาสในด้านทักษะทางเทคโนโลยีไปจนถึงทักษะวิชาชีพ จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเยาวชนในการค้นหาตัวเองและเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้และการทำงาน เพื่อกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างแอดไวซ์และสอศ. ยังคงดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด นักเรียนระดับอาชีวะสามารถยื่นเรื่องกับทางสถานศึกษาเพื่อดำเนินขั้นตอนการเข้าร่วมงานกับแอดไวซ์ โดยนักเรียนสามารถเข้ามาฝึกทักษะการทำงานต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งแอดไวซ์ได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านค้าปลีกไอทีมาประยุกต์ให้เข้ากับการพัฒนาทักษะ โดยมีเป้าหมายพัฒนานักศึกษาให้สามารถเข้าไปสู่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของสอศ. ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างสมดุลทักษะวิชาชีพและทักษะทางสังคมอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนระดับอาชีวะทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ Advice

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ผู้นำศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอที "นึกถึงไอที นึกถึงแอดไวซ์ จำหน่ายและซ่อม | ครบ | จบในที่เดียว" สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, YouTube, Line, IG, Twitter และ TikTok : AdviceClub, Call Center 02-908-8888 หรือคลิก www.advice.co.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์