TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ “REact For Change ลองเปลี่ยนโลก” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 4 October 2023

TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ “REact For Change ลองเปลี่ยนโลก”TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิต
แบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย 
ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ 
“REact For Change ลองเปลี่ยนโลก”

TikTok เดินหน้าส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ พร้อมผลักดันแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ที่ดูแลโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดูแลโครงการโรงเรียน Eco-School และ บริษัท
คิดคิด จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ ECOLIFE ที่ช่วยจัดการขยะ ผ่านโครงการ “REact For Change ลองเปลี่ยนโลก” เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยร่วมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ผ่านคอนเทนต์รักษ์โลกบนแพลตฟอร์ม TikTok โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย

แคมเปญ “REact For Change ลองเปลี่ยนโลก” ชวนเยาวชนมาสร้างสรรค์คอนเทนต์รักษ์โลกเพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมบนแพลตฟอร์ม TikTok ภายใต้เนื้อหา 3 RE Challenge ที่ประกอบด้วย

  • Refill – ชวนพกภาชนะส่วนตัวมาใส่น้ำและอาหารเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)
  • Recheck – คอยตรวจเช็คการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
  • Recycle – ชวนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อความสะดวกสำหรับการนำไปกำจัดหรือการรีไซเคิลต่อไป

การสร้างสรรค์คอนเทนต์บน TikTok ของกลุ่มเยาวชนจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคุณครูตามข้อกำหนดการใช้งานของ TikTok ในระหว่างการจัดกิจกรรมตลอด 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2566 คุณครูหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดการแยกขยะในแต่ละเดือนลงเว็บไซต์ ECOLIFE เพื่อติดตามผล
การลดขยะ และการแยกขยะ โดยสามารถคำนวนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ สำหรับโรงเรียนที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงที่สุด 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ

นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok กล่าวว่า “TikTok มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไทย เพื่อบ่มเพาะนิสัยของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน TikTok เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพลังของเยาวชนไทยจะช่วยขับเคลื่อนประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ต่อไป ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นผลสืบเนื่องมาจากกลยุทธ์สำคัญ Smart Environment ที่มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน TikTok จึงริเริ่มความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรผ่านแคมเปญ REact For Change ลองเปลี่ยนโลก เพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
บนแพลตฟอร์ม สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็น Net Zero ในปี 2070”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เผยว่า “กทม.ยินดีที่ “TikTok” ริเริ่มแคมเปญ REact For Change ลองเปลี่ยนโลก และ กทม. ได้ให้การสนับสนุนด้านการสื่อสารโครงการและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายคุณครู และนักเรียน ในเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจะส่งเสริมการเก็บข้อมูลการแยกขยะผ่านเว็บไซต์ ECOLIFE เพื่อคำนวณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลังจากการร่วมมือในครั้งนี้กทม. จะต้องดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในแคมเปญ ด้าน “TikTok” จะมีการเตรียมเนื้อหาในการทำชาเลนจ์ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนและครูสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุด”

นอกจากนี้ โรงเรียน Eco-School 931 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ริเริ่มจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนควบคู่ไปกับแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังความเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มนักเรียนไทยรวมถึงบุคลากรภายในโรงเรียน โดยแคมเปญ REact For Change ลองเปลี่ยนโลก จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนแฟลตฟอร์ม TikTok และในเว็บไซต์ ECOLIFE ของ บริษัท คิดคิด จำกัด เป็นอีกส่วนสำคัญในการติดตามและวัดผลลัพธ์ของแคมเปญ โดยคุณครูหรือเจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะลงบนเว็บไซต์ ECOLIFE ซึ่งมีโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละโรงเรียน

ด้วยกลยุทธ์ด้าน Smart Environment TikTok มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทยด้วย
ความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรเพื่อขยายความตระหนักรู้สู่ชุมชนในวงกว้างผ่านแนวทางการผลักดันการเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมบนแพลตฟอร์ม TikTok ผ่านการส่งเสริมให้เหล่าครีเอเตอร์สร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านแคมเปญ #ไม่เทรวม #EcoNewsTH และ #ECOLIFEapp ความสำเร็จของแคมเปญ #ไม่เทรวม มุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการ
คัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดและการรีไซเคิล โดยแคมเปญนี้ช่วยลดขยะได้สูงถึง 52 ตันภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน หรือ 94 ตันใน 3 เดือนจากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ TikTok ยังคงส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

TikTok แพลตฟอร์มความบันเทิงที่มุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เชื่อมั่นว่าแคมเปญ REact For Change ลอง เปลี่ยน โลก จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อ
ทำโลกของเราให้ดีขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆ ภายใต้เนื้อหา 3 RE Challenge ของเด็กและเยาวชนได้ที่
ช่อง TikTok และเชื่อว่าคอนเทนต์เหล่านี้จะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวก เกิดการรับรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง
ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสามารถติดตามผลลัพธ์แคมเปญ REact For Change
ลองเปลี่ยนโลก ได้ที่ www.ecolifeapp.comNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์