KTAM ปล่อยกองทุนผสมต่อเนื่อง เปิดขาย “KTTWIN1Y2” เสนอขายครั้งเดียว 9-17 ต.ค.นี้ เห็นโอกาสทำกำไรจากการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ทุกสภาวะตลาด - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 9 October 2023

KTAM ปล่อยกองทุนผสมต่อเนื่อง เปิดขาย “KTTWIN1Y2” เสนอขายครั้งเดียว 9-17 ต.ค.นี้ เห็นโอกาสทำกำไรจากการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ทุกสภาวะตลาดKTAM ปล่อยกองทุนผสมต่อเนื่อง เปิดขาย 
“KTTWIN1Y2” เสนอขายครั้งเดียว 9-17 ต.ค.นี้ 
เห็นโอกาสทำกำไรจากการลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารอนุพันธ์ทุกสภาวะตลาด

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากภาพรวมการลงทุนทั่วโลกยังมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ทำให้นักลงทุนต่างมองหาการลงทุนที่จะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง บริษัทฯ จึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y2 (KTTWIN1Y2) อายุโครงการประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยเสนอขายเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท หลังจากที่ได้นำเสนอขายกองทุนที่ 1 ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนค่อนข้างมาก

“กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผสมผสานการลงทุนระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง เพื่อลดโอกาสในการสูญเสียเงินต้น พร้อมยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) ไม่ว่าราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ กองทุน Invesco QQQ Trust ยังได้รับการจัดอันดับกองทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในกลุ่ม Large-Cap Growth (อันดับ1 จาก 332 กองทุน) โดยพิจารณาจากผลตอบแทนรวมในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก Lipper ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะเป็นทางเลือกที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดให้กับนักลงทุนได้” นางชวินดา กล่าว

กองทุน KTTWIN1Y2 เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 5 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00–99.00 ของ NAV และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ แต่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน

สำหรับกองทุน Invesco QQQ Trust เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 ตัวแรก ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดยเบื้องต้นกองทุน KTTWIN1Y2 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ โดยเงินลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้ โดยแบ่งเป็นตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทน 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 Knock-out upper barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%

กรณีที่ 2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15% ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง)

กรณีที่ 3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับลดลงไม่เกิน 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง) ที่ปรับตัวลดลง

กรณีที่ 4 Knock-out lower barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KTTWIN1Y2 ที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ ประเทศ ความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยง ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

คำเตือน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนจึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์