EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 9 May 2022

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน


EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวบุษกร ยอเกียรติยศ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวบุษกร ยอเกียรติยศ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน ดูแลงานด้านการสร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การจัดตั้งและดำเนินงานของสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในประเทศเป้าหมาย รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

นางสาวบุษกรจบการศึกษาปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี เคยเป็นผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการส่วนบริหารเงินทุนและประกันภัย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นางสาวบุษกรดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายหน่วยบริหารเงินทุน บริษัท จีพีเอสซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์