วันแรงงานแห่งชาติ... ซีพีเอฟ หนุน ศูนย์ FLEC สงขลา ผนึกความร่วมมือรัฐ เอกชน และประชาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในภาคประมง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 1 May 2024

วันแรงงานแห่งชาติ... ซีพีเอฟ หนุน ศูนย์ FLEC สงขลา ผนึกความร่วมมือรัฐ เอกชน และประชาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในภาคประมงวันแรงงานแห่งชาติ... ซีพีเอฟ หนุน 
ศูนย์ FLEC สงขลา ผนึกความร่วมมือรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานข้ามชาติในภาคประมง

ในวันแรงงานแห่งชาติ (National Labor Day) ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ "แรงงาน" รวมถึง แรงงานข้ามชาติ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย สิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติให้ได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในระดับสากล ด้านดูแลแรงงานและการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะแรงงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก การเจรจาต่อรอง และการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเพื่อต่อต้าน และยุติการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก ตลอดจนมุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการคุกคามในทุกรูปแบบ

ซีพีเอฟ ยังได้ผนึกพลังกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมดูแลแรงงานข้ามชาติบนเรือประมง ผ่านการจัดตั้ง "ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา" หรือ ศูนย์ FLEC (FLEC: Fishermen Life Enhancement Center) ตั้งแต่ปี 2559 ร่วมกับ 6 องค์กร ได้แก่ องค์กรสะพานปลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) บริษัท จี.อี.พี.พี. สะอาด (เก็บสะอาด) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อปกป้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวในทุกมิติ ทั้งด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพ การศึกษาของบุตรหลาน

ศูนย์ FLEC มีสำนักงานอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้บริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบนเรือประมง ท่าเทียบเรือสงขลา และครอบครัว เป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชน มีห้องปฐมพยาบาลให้แรงงานที่มีเวลาค่อนข้างน้อยได้มีทางเลือกในการตรวจรักษา รวมถึงคัดกรองโรคเบื้องต้น ห้องเรียนสำหรับลูกหลานของแรงงานได้มีความรู้อ่านออกเขียนได้ และสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย ตลอดจนจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะชีวิตและฝึกอาชีพเสริมให้แรงงานและครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายครอบครัว และส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งจัดกิจกรรมเก็บขยะแลกของใช้ในครัวเรือนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติในการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา 8 ปีในการดำเนินงานของศูนย์ FLEC ได้มีส่วนช่วยแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในจังหวัดสงขลาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงสิทธิต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษาของเด็ก เป็นต้น ช่วยให้แรงงานและครอบครัวสามารถทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยด้วยความมั่นใจ ช่วยลดความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์ ตลอดจนตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ ศูนย์ FLEC ได้มีบทบาทสำคัญช่วยส่งเสริมให้แรงงานบนเรือประมงได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากมีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ศูนย์แล้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ FLEC ยังลงพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงรุกบนเรือประมงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานบนเรือประมงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานบนเรือประมง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งสนับสนุนกล่องยาสามัญประจำเรือ อำนวยความสะดวกแก่แรงงานข้ามชาติที่มีปัญหาการสื่อสารได้ใช้ยารักษาโรคเบื้องต้นขณะทำงานอยู่กลางทะเล รวมทั้งมีการอบรมอาสาสมัครคนประจำเรือ เป็นแกนนำของกลุ่มแรงงานข้ามชาติสามารถช่วยปฐมพยาบาลและให้คำแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนที่ทำงานอยู่บนเรือ

ศูนย์ FLEC เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบูรณาการของซีพีเอฟ กับหน่วยงานรัฐ ประชาสังคม และองค์กรเอกชน เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเป็นอีกแนวทางที่ช่วยขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงได้อย่างยั่งยืน.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์