ภูเก็ตแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale 2025" - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 14 January 2024

ภูเก็ตแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale 2025"ภูเก็ตแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand 
Biennale 2025" ครั้งที่ 4 หวังดึงนักท่องเที่ยว 
สร้างงาน สร้างรายใด้กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 14 มกราคม 2567 ณ ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมศิลป์ภูเก็จ สมาคม TIEFA จัดงานแถลงข่าวการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale Phuket 2025" มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ และนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งผลการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale 2025" ครั้งที่ 4 อย่างเป็นทางการ มีมติเห็นชอบให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในปี 2025 ระยะเวลา5 เดือน ต่อจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดภูเก็ตมีภูมิศาสตร์เฉพาะตัว ผู้คนที่อาศัยหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ การพัฒนาการจากป่า สู่เหมือง สู่เมืองเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และความสัมพันธ์ระดับนานาชาติที่เป็นจุดแข็ง ในการได้รับเลือกในครั้งนี้

โดยนโยบายจังหวัดภูเก็ต ในนามเจ้าภาพหลังจากการได้รับการพิจารณาการเป็นเมืองเจ้าภาพ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์หลักในการเตรียมการรองรับการจัดงานครั้งนี้ คนภูเก็ตร่วมกันทำภารกิจต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกัน ซึ่งพื้นที่การจัดงานจะแบ่งพื้นที่เป็น 4 พื้นที่หลัก กระจายออกเป็นพื้นที่ย่อย 61 พื้นที่ ในอำเภอเมือง 22 พื้นที่ อำเภอถลาง 9 พื้นที่ อำเภอกะทู้ 5 พื้นที่ และพื้นที่บ้านศิลปิน 25 แห่ง

ด้านนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า อบจ.ภูเก็ตมีแนวทางการสนับสนุน แผนหลัก และบทบาทหน้าที่ในงานมหกรรม Thailand Biennale 2025 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่เมือง และชุมชน รวมถึงอนาคตของเมืองภูเก็ตหลังจัดงานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจให้กับเมืองท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการ สร้างพื้นฐาน และยกระดับเชิงคุณภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงทั้งอันดามัน และ 14 จังหวัดภาคใต้และเป็นต้นแบบ และก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้ประชาคมระดับประเทศได้ตื่นตัวกับแนวทางการสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมด้วยงานศิลปวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดกระบวนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเมืองด้วย Landscape of Art, New Art & Culture Exhibition Space และ Art in Communities ด้วยงานศิลปะถาวร การ Re-Imagine เมืองภูเก็ต สู่การเป็นเมืองที่ให้คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบยั่งยืน และเกาะภูเก็ตจะเป็น "World Art & Culture Tourism Destination" ในอนาคต

โอกาสนี้นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในด้านสังคมเกิดการส่งเสริมความร่วมมือในชุมชน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายและองค์กรศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติในอนาคต และในด้านต่างประเทศ จะเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และเครือบ่ายศิลปินการเป็นหมุดหมายสำคัญของการจัดแสดงงานศิลปะนานาชาติระดับโลกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ กล่าวถึงรูปแบบการจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) ภูเก็ต จัดงานในฐานะ "ตัวแทนประเทศไทย" โดยมีการจัดแสดง 4 รูปแบบ ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะ โดยทีมภัณฑารักษ์ได้ดำเนินการ และมีการจัดแสดงในทั้ง 3 อำเภอ
อำเภอเมือง อำเภอถลาง และ อำเภอกะทู้

2. 1 การจัดนิทรรศการของศิลปินไทย จากทั้ง 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และศิลปินจากกลุ่มอันดามัน
2.2การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินจากต่างประเทศ ที่สนใจจะมาเปิดพาวิลเลี่ยนในการแสดงนิทรรศการ ในฐานะตัวแทนของประเทศนั้นๆ โดยจะได้รับการประสานงานจากจังหวัด โดยผ่านกงสุลของแต่ละประเทศที่อยู่ในภูเก็ต
2.3 Art Festival Event การจัดนิทรรศการหลัก และพื้นที่ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ ประติมากรรมถารหรือไม่ถาวร หรือการจัดแสดงผลงานในพื้นที่หอศิลป์ หรือภายในอาคารต่างๆ (พื้นที่จัดการแสดงที่เตรียมการไว้) ทางภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำพื้นที่ จะจัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบงานแสดงนิทรรศการ ในทุกพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็นนิทรรศการศิลปะมีชีวิตและทำให้เกิดการเข้าถึงศิลปะในรูปแบบ Local Touch ได้ชัดเจน และมีเสน่ห์มากขึ้น
2.4 Public Art Landmarks ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ โรงแรม จะเข้ามามีส่วนในฐานะผู้ลงทุน ในการสร้างผลงานศิลปะแบบถาวร ของศิลปินรุ่นใหม่ จัดวางตามมุมเมืองต่างๆ ของภูเก็ต โดยจะมัโครงการให้ศิลปิน หรือ เยาวชน ผู้สนใจ วาดแบบ ชิ้นงานประติมากรรม ที่สะท้อนแนวคิด ทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรืออื่นๆ คัดเลือกแบบที่ชนะการประกวดโดยให้ทางกลุ่มเอกชน หรือ ภาคโรงแรม มีส่วนร่วมในการคัดเลือก พร้อมสนับสนุนการสร้างประติมากรรม เพื่อดวางในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อันเป็นเครื่องหมายแสดงความภากภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ที่จะเกิดขึ้น

ในส่วนของภาคเอกชน นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึง โอกาส และผลประโยชน์ของจังหวัดภูเก็ด ชุมชนต่างๆ ที่ะได้รับจากการจัดงานนี้ ในห้วงก่อนงานและระหว่างการจัดงาน 5 เดือน การจ้างงานกว่า 15,000 คน รวมถึงคาดการณ์
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงดังกล่าว กว่า 5 ล้านคน สามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจเกิดจากค่าที่พัก ค่าเดินทาง อาหาร ช้อปปิ้ง รักษาพยาบาล สปา ฯลฯ กว่า 40,000 ล้านบาท

การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale2025" ครั้งที่ 4 จึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวภูเก็ตต้องร่วมมือกัน โดยใช้ความเข้มแข็ง การสร้างสรรค์ การนำเอา Soft Power ที่มีพลังในความเป็นไทย และ
ความเป็นภูเก็ต ส่งผ่านต่อด้วยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งถือเป็นการเชื่อมภูเก็ตเชื่อมไทย เชื่อมโลกได้อย่างงดงามสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คเพจ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เพจ:สมาคมศิลป์ภูเก็จ
เพจ:ปชส.จังหวัดภูเก็ต
เพจ:ทีมภูเก็ตหยัดได้
#ThailandBiennale2025 ##ThailandBiennale #ThailandBiennalePhuket2025
#ศิลปะ #ดนตรี #ภาพยนตร์ #นิทรรศการ
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์