กทม.เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการผลิต-จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 20 January 2024

กทม.เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการผลิต-จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ


กทม.เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการผลิต-
จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวถึงการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการผลิต-จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันเหตุอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนว่า สนอ.ได้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ย.66 กลุ่มจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สนอ.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพื้นที่ ร่วมกับตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตรวจสอบสถานประกอบกิจการผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิงที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองสามวา และบริษัท หะรินพาณิชย์ จำกัด เขตบางคอแหลม เพื่อดูแลปกป้องสุขภาพอนามัย ป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ขณะเดียวกันได้มีหนังสือขอให้สำนักงานเขตตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง และกวดขันการลักลอบผลิต สะสม และขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง รวมทั้งการจำหน่ายพลุ ประทัด โคมลอยในช่วงเทศกาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายจากการผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง รวมถึงอันตรายจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ฯลฯ

ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง จำนวน 3 แห่ง และได้รับใบอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 แห่ง จากการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทดังกล่าวเมื่อเดือน ส.ค.66 โดย สนอ. สำนักงานเขต และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) พบว่า สถานประกอบการบริษัท หะรินพาณิชย์ จำกัด เขตบางคอแหลม บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด เขตคลองสามวา และห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสทีน บีบี ชอพ เขตสะพานสูง มีการสะสมพลุ ดอกไม้เพลิง ณ ที่ทำการค้า โดยดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ขณะที่สถานประกอบการอื่นมีการถือครองใบอนุญาตไว้ แต่ไม่มีการสะสมพลุ ดอกไม้เพลิงแล้ว ทั้งนี้ กทม.ได้พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงภัย (BKK Risk Map) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมี สนอ.เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดย สนอ.ได้จัดส่งข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งและการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายให้กับ สวพ. เพื่อลงระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงภัย (BKK Risk Map) โดยแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมี ประกอบด้วย ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย จำนวน 544 แห่ง และอยู่ระหว่างนำส่งข้อมูลสถานประกอบการดังกล่าวเพิ่มอีก จำนวน 4,313 แห่ง ข้อมูลร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม จำนวน 384 แห่ง ข้อมูลสถานประกอบการสะสมพลุ ดอกไม้เพลิง จำนวน 7 แห่ง และข้อมูลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับสูง จำนวน 40 แห่ง


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์