FWD ประกันชีวิต มุ่งยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่อง จัดบรรยายพิเศษให้พนักงานในการ “ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า...ไม่ว่าใครก็ทำได้” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 6 October 2023

FWD ประกันชีวิต มุ่งยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่อง จัดบรรยายพิเศษให้พนักงานในการ “ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า...ไม่ว่าใครก็ทำได้”


FWD ประกันชีวิต มุ่งยกระดับการ
บริการอย่างต่อเนื่อง จัดบรรยายพิเศษให้
พนักงานในการ “ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี
ให้ลูกค้า...ไม่ว่าใครก็ทำได้”

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพพนักงานพร้อมปลูกฝังค่านิยมการทำงานโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (customer-led) ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานที่เอฟดับบลิวดี ยึดมั่นมาโดยตลอด เพื่อวางรากฐานให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า จัดบรรยายพิเศษให้แก่พนักงาน ในหัวข้อ “ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า...ไม่ว่าใครก็ทำได้” นำโดย นางสาวพิมพาภรณ์ อาภาศิริผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานประสบการณ์ลูกค้า (ซ้าย) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (ขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าของเพจ “เกตุวดี Marumura” นักเล่าเรื่องธุรกิจอบอุ่นหัวใจ ด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น พร้อมจัดกิจกรรม Customer experience day 2023 ขึ้นในองค์กร มุ่งเน้นการให้บริการด้วยหัวใจ (Service mind) เพื่อให้ลูกค้าเอฟดับบลิวดีได้รับประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายในทุกช่องทาง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์