สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดชี้แจงสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 29 September 2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดชี้แจงสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....


สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดชี้แจงสรุป
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
การประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ให้กับบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงความคืบหน้าและบทสรุปเนื้อหา รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เป็นผู้ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

การจัดชี้แจงในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมจากบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จำนวน 32 บริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คปภ. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) สมาคมเจ้าของเรือไทย คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ คณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์ และชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 245 คน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์