BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ในไทยมีแนวโน้มที่ดีมากจากผลสำรวจจากผู้บริโภคครั้งล่าสุด - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 20 September 2023

BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ในไทยมีแนวโน้มที่ดีมากจากผลสำรวจจากผู้บริโภคครั้งล่าสุดBENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ในไทย
มีแนวโน้มที่ดีมากจากผลสำรวจ
จากผู้บริโภคครั้งล่าสุด

กรุงเทพมหานคร – 20 กันยายน 2566 จากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจด้านสุขภาพด้วยสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพทางเดินอาหารที่่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกส์จึงมีโอกาสในการเติบโตสูงมากในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวมาจากผลการสำรวจผู้บริโภคทั่วโลกครั้งล่าสุดโดย One Inch Whale ที่จัดทำในนามของ BENEO ผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์จากพืช (Plant-Based Functional Ingredients) ซึ่งการสำรวจล่าสุดนี้ เป็นการสำรวจผู้บริโภคทั้งหมด 9,243 รายใน 9 ประเทศ รวมถึงผู้เข้าร่วม 1,002 รายในประเทศไทย

นอกจากนี้ BENEO ยังเข้าร่วมงาน Food Ingredient’s Asia ในปีนี้ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน ร่วมกับ DPO International พันธมิตรผู้เป็นเครือข่ายการจัดจำหน่ายในไทย ทีบูธหมายเลข S01 ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพรีไบโอติกส์ของบริษัทที่ผลิตมาจากเส้นใยรากชิโครี และประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของลำไส้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพภายในและสุขภาพโดยรวมที่ดีตามมา

ผู้บริโภคต่างตระหนักเพิ่มขึ้นถึงผลกระทบของระบบทางเดินอาหารต่อสุขภาพโดยรวม

จากผลการสำรวจครั้งนี้พบว่า 1 ใน 2 ของผู้บริโภคในประเทศไทย (55%) ระบุว่าตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health-Conscious) ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 แสดงความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารและส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจน (29%) นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวไทยยังยอมรับอย่างทั่วกันถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสุขภาพของระบบทางเดินอาหารกับสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสำรวจชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภค 1 ใน 5 ในประเทศไทยได้ยอมรับอาหารพรีไบโอติกและ/หรืออาหารเสริมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดูแลรักษาสุขภาพของตนแล้วด้วย

ผู้ปริโภคต่างตะหนักถึงความเชื่อมโยงของพรีไบโอติกส์กับสุขภาพ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงการบริโภคพรีไบโอติกส์กับการส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร (58%) ส่วนผู้บริโภคชาวไทยสามารถเชื่อมโยงการบริโภคพรีไบโอติกส์กับสุขภาพโดยรวมสูงถึง 70% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 53% แสดงให้เห็นการรับรู้ที่ชัดเจนมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ และแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยตระหนักรู้เรื่องนี้เป็นอย่างสูง

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจอ่านข้อมูลที่สื่อสารอยู่บนบรรจุภัณฑ์และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยมากกว่า 3 ใน 5 ของผู้บริโภคในการสำรวจนี้ยอมรับว่าอ้างอิงข้อมูลนี้ก่อนซื้อ (67% สำหรับผู้บริโภคชาวไทย) ซึ่งความสนใจของผู้บริโภคชาวไทยกับข้อมูลของพรีไบโอติกที่สื่อสารบนบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ 62% ซึ่งนับว่าค่อนข้างสูงเช่นกัน


แม้ว่าผู้บริโภคจะสนใจพรีไบโอติกส์ค่อนข้างสูงและเข้าใจถึงผลเชิงบวกที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งในประเทศไทยต่างระบุว่ายังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในท้องตลาดไม่เพียงพอสำหรับตอบสนองการบริโภคในชีวิตประจำวัน สามารถชี้ให้เห็นว่าความสนใจในเรื่องสุขภาพทางเดินอาหารของคนไทยมีมากกว่าการแก้ปัญหาท้องผูกหรือปัญหาทางการแพทย์ แต่ครอบคลุมถึงความเข้าใจว่าระบบย่อยอาหารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี หรือทำให้พวกเขารู้สึกดี (55%)คุณ Myriam Snaet หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข่าวกรองทางการตลาดและข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Market Intelligence and Consumer Insights) ของ BENEO กล่าวว่า “ทัศนคติเชิงบวกต่อพรีไบโอติกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการตระหนักรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดที่มีแนวโน้มสดใสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์จากพรีไบโอติกส์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา BENEO ได้สนับสนุนการวิจัยพรีไบโอติกส์เชิงวิทยาศาสตร์สำหรับเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารของเรา และเรามีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีประสบการณ์สะสมมาอย่างยาวนานจึงทำให้เราสามารถพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่โน้มน้าวใจในแง่ของความน่าดึงดูดทางประสาทสัมผัส (Sensory Appeal) ได้”

คุณ Myriam ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากสุขภาพของระบบทางเดินอาหารเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในภาคธุรกิจอาหาร การใช้ส่วนผสมอาหารที่มีพรีไบโอติกส์จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่หนึ่งในเทรนด์อาหารที่ทรงพลังที่สุด”

ตามนิยามของสมาคมวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics : ISAPP) พรีไบโอติกส์คือ “สารตั้งต้นที่จุลินทรีย์ในร่างกายของผู้เป็นเจ้าของเลือกใช้เพื่อทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ” (a substrate that is selectively utilised by host microorganisms conferring a health benefit.) โดยผลิตภัณฑ์ Orafti®Inulin และ Orafti®Oligofructose ที่ผลิตจากเส้นใยรากชิโครี (Chicory Root Fibre) ของ BENEO เป็นเพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกแล้วว่าจัดเข้าประเภทได้ตามคำจำกัดความนี้ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งคู่ยังเป็นพรีไบโอติกส์ที่ผลิตจากพืชที่ได้รับการทดสอบแล้วเท่านั้นในขณะนี้

นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมอาหารและยาแห่งชาติอินโดนีเซีย (Badan Pengawas Obat dan Makanan) ได้ให้การรับรองพรีไบโอติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ อินนูลินและโอลิโกฟรุคโตสจากเส้นใยรากชิโครี ทำให้เป็นส่วนผสมอาหารชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพรีไบโอติกส์ในประเทศอินโดนีเซียในขณะนี้ ส่วนสมาคมโภชนาการจีน (Chinese Nutrituion Society : CNS) ซึ่งเป็นองค์กรด้านโภชนาการระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ได้ยอมรับอินนูลินและโอลิโกฟรุคโตสเป็นผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ชนิดแรกๆ และยังมีรายงานผลการศึกษากับมนุษย์ (Human Intervention Studies) กว่า 150 ฉบับที่ถูกตีพิมพ์และเป็นหลักฐานสำคัญว่าเส้นใยรากชิโครีส่งผลดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย

BENEO มีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาค สามารถช่วยสนับสนุนผู้ผลิตอาหารให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ผสมผสานพรีไบโอติกส์ให้เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคในภูมิภาคนั้น การผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคเป็นกุญแจสำคัญเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นของ BENEO ในการเชื่อมโยงโภชนาการและสุขภาพที่ดี โดยให้การสนับสนุนผู้ผลิตสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกสู่ตลาดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BENEO และส่วนผสมอาหาร กรุณาเยี่ยมชม: www.beneo.com และ www.beneo.com/news หรือติดตาม BENEO บน Twitter: @_BENEO หรือ LinkedIn: www.linkedin.com/company/beneo

BENEO มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการพัฒนาและผลิตส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่น (Functional Ingredients) ที่มีประโยชน์จากแหล่งพืชธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และยา ด้วยการมุ่งสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและการปรับรสชาติและเนื้อสัมผัสให้เหมาะสม ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านโภชนาการและทางเทคนิคในหลากหลายผลิตภัณฑ์ได้

BENEO มีเครือข่ายเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่น จึงสามารถช่วยให้คำแนะนำและแรงบันดาลใจแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สนับสนุนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในลักษณะองค์รวม โดยมีสถาบันของ BENEO (BENEO-Institute) ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบแหลมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โภชนาการและข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ และศูนย์เทคโนโลยีของ BENEO (BENEO-Technology Center) ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน

BENEO ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 และดำเนินงานในกว่า 80 ประเทศ มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน และมีโรงงานผลิตที่ทันสมัย ​​6 แห่งในประเทศเบลเยียม ชิลี เยอรมนี อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ ที่ส่งมอบส่วนผสมอาหารคุณภาพสูงตลอดมา

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
Inga Heinemann, Head of Corporate Communication, BENEO
Maximilianstraße 10, 68165 Mannheim, Germany
Phone: +49 621 421 179
Fax: +49 621 421 160
Email: Inga.Heinemann@beneo.com

For media queries, please contact:
Samantha Lee
FINN Partners
Tel: +65 6779 5514
Email: beneoasia@finnpartners.com
BENEO’s New Consumer Survey 
Demonstrates Promising Market Potential 
for Prebiotics in Thailand

Bangkok, 20 September 2023 - With a high proportion of health-conscious consumers who are aware of the importance of digestive health to overall wellbeing, Thailand holds strong opportunities for food and drink products containing prebiotic ingredients. This is according to a new global consumer survey conducted by One Inch Whale on behalf of BENEO, a leading manufacturer of plant-based functional ingredients. The research surveyed a total of 9,243 consumers in 9 countries, including 1,002 participants in Thailand. BENEO will be participating in this year’s Food Ingredient’s Asia in Bangkok, Thailand from 20 – 22 September. At their shared booth (Booth number: S01) with its Sales Network Partner DPO International, visitors can gain insight into the company’s prebiotic solutions derived from chicory root fibres and their beneficial effect in terms of a healthy gut, inner wellbeing and overall health.

Heightened Awareness of How Digestive Health Significantly Impacts Overall Wellbeing

The research indicates that 1 in 2 consumers in Thailand (55%) define themselves as health-conscious, while about 1 in 3 already exhibit a strong interest in healthy foods and ingredients (29%). There is also a widespread recognition among these Thai consumers of the intrinsic link between digestive health and overall health — especially with regard to physical and mental wellbeing, as well as an effective and functionable immune system. The survey highlights that 1 in 5 consumers in Thailand are already incorporating prebiotic foods and/or supplements as part of their regimen.

Awareness of the Link Between Prebiotics and Health

The majority of consumers associate prebiotics with supporting digestive health (58%). Also, the link to overall health is strong, with 70% of Thai consumers making that connection. Compared to the global average of 53%, this is much more outspoken in this region and shows that Thai consumers are highly cognisant.

In addition, consumers look closely to on-pack communication as a crucial purchase motivator, with over three-fifths referencing this information before buying (67%). In fact, the appeal of prebiotics in on-pack communication is high in Thailand — at 62%.

Although consumers are extremely interested in prebiotics and understand its positive effects on health and wellbeing, there continues to be an unsatisfied demand; with more than half of respondents in Thailand stating that there are not enough healthy products to incorporate into their daily routine. This is particularly pertinent as their interest in digestive health goes beyond constipation or medical issues, and encompasses an understanding that a good working digestive system is part of a healthy lifestyle, or makes them feel good (55%).Myriam Snaet, Head of Market Intelligence and Consumer Insights at BENEO, shares: “The positive attitude towards prebiotics in Thailand, coupled with the high health awareness of consumers, demonstrates the promising market potential for foods and beverages with prebiotic benefits. Over the last 20 years, BENEO has been supporting scientific prebiotic research for our ingredients, and our vast technical expertise has enabled us to develop healthy foods and drinks that convince in terms of sensory appeal.”

She further adds “With digestive health being a big driver in the food sector, prebiotics are an effective way to tap into one of the most powerful food trends.”

According to the International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP), a prebiotic is “a substrate that is selectively utilised by host microorganisms conferring a health benefit.” BENEO’s chicory root fibres, Orafti® Inulin und Oligofructose, belong to the only very few prebiotics which are scientifically and clinically proven to be classified in accordance with its definition. Additionally, they are the only proven plant-based prebiotics on the market.

Furthermore, the National Agency of Drug and Food Control of Indonesia (Badan Pengawas Obat dan Makanan) has approved a prebiotic claim for chicory root fibres inulin and oligofructose, making it the first and only ingredients recognised as prebiotics in the country. The Chinese Nutrition Society (CNS) — China’s largest professional nutrition body — has also concluded that inulin and oligofructose are among the first accepted prebiotics. In total, more than 150 high quality human intervention studies have been published on chicory root fibre, showcasing strong evidence for its distinct physiological benefits.

Together with BENEO’s technical expertise spanning across all continents, food manufacturers are well-equipped to develop new products incorporating prebiotics that suit the regional palates of their consumers. It is this combination of scientific and technical expertise that is key for BENEO’s ambition to connect nutrition and health by supporting manufacturers in bringing healthy products to the shelves.For further information on BENEO and its ingredients, please visit: www.beneo.com and www.beneo.com/news or follow BENEO on Twitter: @_BENEO or LinkedIn: www.linkedin.com/company/beneo

BENEO has long-term experience in developing and producing plant-based functional ingredients from natural sources for the food, feed and pharmaceutical industries. By supporting health and optimising taste and texture, they help improve the nutritional and technical properties of a wide variety of products.

Through a unique chain of expertise, BENEO offers customers advice and inspiration on new product ideas that support a healthy lifestyle in a holistic way. This includes the BENEO-Institute that provides decisive insights into nutrition science and legislation, and the BENEO-Technology Center that consults in application technology.

Formed in 2007, BENEO is active in over 80 countries, employs more than 1000 people and has six state-of-the-art production sites in Belgium, Chile, Germany, Italy and the Netherlands that deliver high-quality ingredients at all times.

For further information please contact:
Inga Heinemann, Head of Corporate Communication, BENEO
Maximilianstraße 10, 68165 Mannheim, Germany
Phone: +49 621 421 179
Fax: +49 621 421 160
Email: Inga.Heinemann@beneo.com

For media queries, please contact:
Samantha Lee
FINN Partners
Tel: +65 6779 5514
Email: beneoasia@finnpartners.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์