SKE GROUP ตอกย้ำความเป็น Digital Organization และขับเคลื่อนขีดความสามารถองค์กร ด้วยการเพิ่มระบบการทำงานผ่าน Digital platform อย่างต่อเนื่อง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 17 July 2023

SKE GROUP ตอกย้ำความเป็น Digital Organization และขับเคลื่อนขีดความสามารถองค์กร ด้วยการเพิ่มระบบการทำงานผ่าน Digital platform อย่างต่อเนื่องSKE GROUP ตอกย้ำความเป็น 
Digital Organization และขับเคลื่อนขีดความ
สามารถองค์กร ด้วยการเพิ่มระบบการทำงานผ่าน 
Digital platform อย่างต่อเนื่อง

SKE GROUP ยังคงตอกย้ำความเป็น Digital Organization และขับเคลื่อนขีดความสามารถองค์กร ด้วยการเพิ่มระบบการทำงานผ่าน Digital platform อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจตามแนวทาง ESG


ที่ผ่านมา SKE GROUP หรือ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ตอกย้ำความเป็น Digital Organization ด้วยการพัฒนาและนำระบบ Digital Platform เข้ามาใช้ขับเคลื่อนขีดความสามารถองค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ESG ได้แก่

ระบบ Digital workflow : พนักงานสามารถจัดการเอกสารภายในองค์กร รวมถึงการอนุมัติและตรวจสอบสถานะเอกสารได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและลดการใช้กระดาษ เช่น การจัดทำบันทึกภายใน การจัดทำเอกสารการเบิก/เคลียร์ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ระบบ HR : พนักงานสามารถขออนุมัติลางาน และขออนุมัติรับรองเวลาการทำงาน ผ่านโปรแกรม Web Time และยังสามารถตรวจสอบ Slip เงินเดือนผ่านโปรแกรม Payroll slip online อีกทั้งยังสามารถขออนุมัติเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานนอกเหนือจากตารางการปฏิบัติงานแบบ Hybrid working ผ่านโปรแกรม Work in office request

ระบบ Service request : พนักงานสามารถส่งคำร้องขอรับบริการด้าน IT และขอเอกสารทางกฎหมายภายในองค์กร ผ่านโปรแกรม IT service request และ LG service request
ระบบบริหารจัดการงานทั่วไป อาทิ ระบบจองใช้ห้องประชุมภายในสำนักงาน, ระบบการบริหารคลังสินค้า และระบบติดตามเอกสารเสนอลงนามภายในองค์กร

และในวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา SKE GROUP ได้จัดกิจกรรม Go live! เปิดตัว “SKE GROUP PMS Program” ในรูปแบบ Digital platform เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้การใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ ที่องค์กรใช้ในการวัดและประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน โดยระบบนี้ยังช่วยพัฒนาให้พนักงานมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางอาชีพ (Career development) รวมถึงยังเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จและทำให้สามารถตรวจสอบผลการทำงานได้ตลอดปี นอกจากนี้เป็นการสร้างประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งเสริมแนวคิดการประกอบธุรกิจตามหลัก ESG ด้านสังคม (Social)

พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากคุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และคณะผู้บริหาร SKE GROUP ได้แก่คุณนภาพร สาธิตธรรมพร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน), คุณจิตณิช ตั๊นตระกูล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์), คุณภาสวี นิธิประภา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ), คุณพงษ์ทัต บัวผัน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลนโยบาย), คุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ในการร่วมพูดคุยกับพนักงานถึงที่มาและความสำคัญของการใช้งานระบบ SKE GROUP PMS และร่วมเรียนรู้การใช้งานระบบไปพร้อมกับพนักงานอีกด้วย.

นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความเป็น Digital Organization แล้ว การที่ได้นำระบบต่างๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน นั้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการคำนึงถึงหลักการประกอบธุรกิจแบบ ESG ด้าน บรรษัทภิบาล (Governance) ถือเป็นการผนวก ESG เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่เป็นปกติประจำวัน หรือ Day-to-day business operation เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์