มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday, 19 April 2023

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” ร่วมกับ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์
ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ 
จ.ขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่มีฐานะยากจน มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม ในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี

จำนวน 9 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 151,890 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และนายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา เป็นประธานร่วมในพิธี ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมูลนิธิฯ กำหนดมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่สตรีที่มีฐานะยากจน มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ รวม 8 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก ให้ได้มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ราย และในวันที่ 27 เมษายน 2566 มูลนิธิฯ กำหนดมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรี จำนวน 3 ราย โดยมี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบเป็นลำดับต่อไป รวมมอบ 3 จังหวัด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 220,940 (สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์