8 มีนาคม"วันสตรีสากล" แด่หญิงผู้เสียสละ ของ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday, 5 March 2023

8 มีนาคม"วันสตรีสากล" แด่หญิงผู้เสียสละ ของ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


8 มีนาคม"วันสตรีสากล" แด่หญิงผู้เสียสละ ของ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เชื่อมั่นว่า "สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว" และทั้งนี้มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพและสามารถเป็นพลังสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีงามให้แก่เด็กไทยที่โดดเดี่ยวขาดที่พึ่ง ให้เขาได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป


มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อนำมาซึ่่งการมอบโอกาสในการช่วยเหลือเด็กๆ ให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง ทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์