“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือพาณิชย์สงขลา- กรมอนามัย สร้างมาตรฐานน้ำประปา พัฒนาสินค้าเครื่องดื่มและอาหาร - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 21 March 2023

“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือพาณิชย์สงขลา- กรมอนามัย สร้างมาตรฐานน้ำประปา พัฒนาสินค้าเครื่องดื่มและอาหาร“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือพาณิชย์สงขลา-
กรมอนามัย สร้างมาตรฐานน้ำประปา 
พัฒนาสินค้าเครื่องดื่มและอาหาร

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย จัดกิจกรรมเปิดโลกห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับ กรมอนามัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ภายใต้การเสวนาในหัวข้อ “ประปาปลอดภัยใสปิ๊งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร" เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานและคุณภาพ โดยเฉพาะ น้ำประปา ที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ของกรมอนามัย พ.ศ. 2563 ซึ่งน้ำประปา ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต การประกอบธุรกิจ และ การผลิตสินค้า รวมถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป วัสดุสัมผัสอาหาร นำมาซึ่งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานกำหนดพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในฐานะประธาน กล่าวว่า เมืองหาดใหญ่ เป็นเมืองแห่งอาหารอร่อย อาทิ ไก่ทอดหาดใหญ่ อินทผาลัม ขนมโกไข่ เกาลัด มะม่วงเบา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีนโยบายในการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น เล็งเห็นความสำคัญในการการสร้างมาตรฐาน คุณภาพของสินค้า รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ขณะที่น้ำประปาถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองหาดใหญ่ ที่มีประชากรจำนวนมาก หากในพื้นที่สามารถบริหารจัดการน้ำประปาให้สามารถดื่มได้ตามแนวทางของกรมอนามัย จะช่วยให้การใช้ชีวิตของประชาชน และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสะดวกสบายยิ่งขึ้นขณะที่ นายไตรรัตน์ สายมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า เรามีภารกิจมุ่งเน้นการตรวจสอบวิเคราะห์มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม งานสิ่งแวดล้อม และรองรับการถ่ายโอนงานจากภาครัฐ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง การให้บริการการรับรองและตรวจประเมิน GAP,GMP/HACCP การสอบเทียบเครื่องมือ รวมถึงการอบรมทางวิชาการและที่ปรึกษา โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค
สำหรับการเสวนาได้รับเกียรติจากนายอารยะ โรจนวณิชชากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษ กรมอนามัย และนายคงพันธ์ จิระวงศาโรจน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานและวิชาการ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมพูดคุย โดยใจความสำคัญคือการพัฒนาระบบน้ำประปาในเขตเมืองให้มีคุณภาพที่ดีตามแนวทาง 3C ประกอบด้วย 1) Clear : ระบบประปาหมู่บ้านมีการจัดสภาพแวดล้อมตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบการจ่ายน้ำ รวมไปถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 2) Clean : ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิตน้ำประปามีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และ 3) Chlorine : น้ำประปาในระบบจ่ายต้องมีคลอรีนอิสระคงเหลือตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.2-0.5 ppm. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่ปนเปื้อนแบคทีเรียได้ ทำให้น้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับการบริโภค รวมถึงการนำไปใช้ในภาคธุรกิจ และ ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเื่มและอาการ ที่จะมีคุณภาพตามมา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 100 คน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์