insKru พัฒนา "Buddy Kru" แชทบอทช่วยครู เชิญชวนครูทดลองใช้ฟรี - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 24 February 2023

insKru พัฒนา "Buddy Kru" แชทบอทช่วยครู เชิญชวนครูทดลองใช้ฟรีinsKru พัฒนา "Buddy Kru" แชทบอทช่วยครู 
เชิญชวนครูทดลองใช้ฟรี เผย 3 ทักษะสำคัญครู
ต้องมี เพื่อการเรียนรู้แบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

อินสครู (insKru) EdTech สตาร์ทอัพธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษาในรูปแบบแพลตฟอร์ม ออนไลน์ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยียกระดับการศึกษาไทยล่าสุดพัฒนา "Buddy Kru" แชทบอท บนแพลตฟอร์ม LINE ตัวช่วยใหม่ใช้เพิ่มศักยภาพ และความสามารถของครูยุคดิจิทัล เชิญชวนครูระดับชั้นประถมปลาย - มัธยมปลายทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมทดลองใช้งาน "Buddy Kru" แชทบอทที่ช่วยวางแผนออกแบบและวัดผลเพื่อสร้างห้องเรียนตามเป้าหมายที่ครูต้องการ พัฒนา เผยพบ 3 ทักษะพื้นฐานสำคัญที่ครูต้องมีเพื่อสามารถจัดการเรียนรู้แบบมีนักเรียนเป็น ศูนย์กลาง คือ ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ทักษะการจัดสภาพแวดล้อม ทางสังคมในชั้นเรียน และทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ตั้งเป้ามีครูกว่า 5,000 ราย เข้าใช้งาน "Buddy Kru" แชทบอทฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในสิ้นปี 2566 นี้

นางสาวชลิพา ดุลยากร ผู้ก่อตั้ง insKru ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา เปิดเผยว่า ด้วยเพนพ้อยท์ การศึกษาไทยท่ามกลางสภาวะแวดล้อมสังคมในโรงเรียนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพครูไทย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพทางการศึกษาและผู้เรียน ประกอบกับจากผลสํารวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาในการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า 100% มีความต้องการให้ครู สามารถออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นรายห้องเรียนหรือรายบุคคล และมองเห็นว่าหากครูสามารถออกแบบการเรียนรู้เช่นนี้ได้แล้ว การพัฒนาส่วนอื่น ๆ ของการศึกษาก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ทำให้ insKru ต้องการช่วยครู ให้การจัดการเรียนรู้ แบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) ให้ได้เพื่อยกระดับการศึกษาไทย insKru ได้พัฒนา "Buddy Kru" แชทบอทบนแพลตฟอร์ม LINE ขึ้นมา เพิ่มทางเลือกสำหรับครูยุคใหม่ไม่เพิ่มเวลา ในการพัฒนาตัวเองให้กับครูแต่ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกับเวลาการทำงานของครู เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วให้ครูได้มีเวลาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย การดึงจุด เด่นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแชทบอทช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่สอดรับกลุ่มผู้เรียนได้อย่างลงตัว ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแนะทิศทางออกแบบวางแผนการสอน ช่วยบันทึก การพัฒนาห้องเรียนและเกณฑ์วัดผลอย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบผลก่อนและหลังทำภารกิจได้อย่าง ชัดเจน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาแชทบอทดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในโรดแมปของ insKru ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการสร้างคอมมูนิตี้ครูเชื่อมระบบ นิเวศ insKru เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้งานให้เติบโต 100% ในปี 2566 นี้ นอกจากนี้ "Buddy Kru" ยังช่วยให้ การวัดผลการพัฒนาห้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม การบันทึกการพัฒนาห้องเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วย ฟังก์ชันการแสดงผลการพัฒนาห้องเรียน ทั้งจากที่คุณครูประเมินด้วยตนเองและแบบประเมินอัตโนมัติ ที่ส่งให้นักเรียนได้ทันที ทำให้ทุกประเด็นท้าทายทุกความตั้งใจของคุณครูที่เกิดขึ้นในห้องเรียน จะได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยแบบประเมินดังกล่าวจะอิงกับเป้าหมายที่ครูกำหนด จึงตรวจสอบ ย้อนกลับได้ง่ายเปรียบเทียบผลก่อนและหลังทำภารกิจได้อย่างชัดเจน และยังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ คุณครูที่ต้องการลดงานเอกสาร สะสมผลงานอย่างเป็นระบบระเบียบในระบบออนไลน์ เพื่อสามารถ สืบย้อนที่มาที่ไปของข้อมูลได้อย่างโปร่งใสรวมทั้งยัง สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการ ประเมิน ว PA ผลการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ การประเมินเงินเดือน และการวิจัยชั้นเรียนแสดงผลชัดเจน และสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เป็นเอกสารไปใช้งานได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว "ประสบการณ์ขณะ ใช้งาน "Buddy Kru" คุณครูจะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคุยเรื่องการจัด กิจกรรมการสอนการเตรียมสอนใช้งานสะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลาพิมพ์ข้อความโต้ตอบเพียงไม่กี่นาที ในแต่ละสัปดาห์ไม่รบกวนเวลาทำงานของคุณครู เราได้พัฒนา "Buddy Kru" ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการ ศึกษาโดยออกแบบขั้นตอนต่าง ๆ ให้คุณครูสร้างห้องเรียนในแบบที่ตนเองออกแบบที่มีนักเรียนเป็นศูนย์ กลาง ซึ่งขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบ และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถช่วยคุณครูออก แบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "การพัฒนานิเวศการเรียนรู้ด้วยการ คิดเชิงออกแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ของครูและเด็ก" ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)" นางสาวชลิพา กล่าว

"ทางโรงเรียนได้ติดต่อกับทาง insKru เพื่อขอทดลองใช้งาน "Buddy Kru" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา บุคลากรในโรงเรียนแบบเป็นรายบุคคล มีจุดเด่นของ "Buddy Kru" ที่น่าสนใจ คือการนำเสนอข้อมูลหลัง บ้านด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Raw Data ช่วยให้สามารถในการถอดบทเรียนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ พัฒนาโรงเรียนได้" นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ให้ความเห็น เกี่ยวกับการใช้งาน "Buddy Kru"

"หลังจากที่ได้ลองนำไอเดียการสอนที่ได้รับจาก "Buddy Kru" ไปปรับใช้ในห้องเรียนทำให้เห็นความ เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ๆ ได้อย่างชัดเจนทำให้เรามีความสุขในการสอนเด็กนักเรียนก็มีความสุข ที่ได้มาเรียน เอ็นจอยกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เราสอนมากขึ้นเมื่อได้ลองใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ และคำแนะนำ จาก "Buddy Kru" เราพบว่าความคิดของเด็ก ๆ เปลี่ยนไปเข้าเรียนก่อนเวลาพอหมดคาบก็ไม่อยากออก จากห้องตอนนี้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสนุกและแฮปปี้มาก ๆ จากนี้จะนำเอาเทคนิคดี ๆ จาก "Buddy Kru" ควบคู่กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ต่อไป" ครูพัชรี แก้วมงคล หนึ่งในผู้ใช้งานแชทบอท Buddy Kru กล่าว

จากผลการสำรวจของทีมงาน insKru พบว่า 3 ทักษะพื้นฐานสำคัญที่ครูไทยจำเป็นต้องมีเพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถจัดการเรียนรู้แบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้สำเร็จ คือ

1. ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดใจและการ ให้โอกาสของครูเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ในชั้นเรียน

2. ทักษะการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมในชั้นเรียน (Classroom social environment) หมายถึง การสร้างปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนและครูในชั้นเรียนที่เกิดจากการสนับสนุนของครู การส่งเสริมการ

มีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนระหว่างกิจกรรม (Promoting task-related interaction) และการส่งเสริม การเคารพซึ่งกันและกัน (Promoting mutual respect) และ

3. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (Teacher-student relationships) หมายถึง การสร้างความผูกพันระหว่างคุณครูกับนักเรียน ซึ่งเกิดจากทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อครูในด้านความพึง พอใจ (Satisfaction) ความรู้สึกว่าครูเป็นที่พึ่ง (Instrumental help) และความขัดแย้งระหว่างนักเรียนกับ ครู (Conflict) ซึ่งการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ส่วนนี้ ครูสามารถพัฒนาตนเองได้โดยตรงผ่านการใช้งาน "Buddy Kru"

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถ เข้าถึงแพลตฟอร์มที่มุ่งยกระดับการศึกษาของประเทศเพื่อครูและนักเรียน InsKru อินสครู เชิญชวนครู หรือ สถาบันศึกษาที่สนใจสามารถเข้าทดลองใช้เพิ่มเพื่อน หรือแอดไลน์ เพื่อใช้งาน "Buddy Kru" แชทบอทบน แพลตฟอร์ม LINE ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในปี พ.ศ. 2566 นี้ ที่ https://lin.ee/f4T9clc และสามารถ ศึกษาคู่มือการใช้งาน"Buddy Kru" ได้ที่ https://inskru.com/idea/-N4BU_PHbhdW55uTEBXD

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์