บีโอไอหนุนนักลงทุนไทยบุกตลาดต่างประเทศ เปิดหลักสูตรอบรม TOISC รุ่นที่ 21 สร้างเครือข่าย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 12 February 2023

บีโอไอหนุนนักลงทุนไทยบุกตลาดต่างประเทศ เปิดหลักสูตรอบรม TOISC รุ่นที่ 21 สร้างเครือข่ายบีโอไอหนุนนักลงทุนไทยบุกตลาดต่างประเทศ
เปิดหลักสูตรอบรม TOISC รุ่นที่ 21 สร้างเครือข่าย

บีโอไอสนับสนุนผู้ประกอบการไทยหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ เปิดหลักสูตร"สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" TOISC รุ่นที่ 21 เพื่อมุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเชิญวิทยากร-นักธุรกิจชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างความพร้อมการขยายธุรกิจและสร้างเครือข่ายในตลาดโลก

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทของบีโอไอที่ต้องดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการไทยในประเทศให้สามารถเติบโตไปสู่ตลาดต่างประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตรอบรม "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" หรือ TOISC รุ่นที่ 21 เพื่อยกระดับการลงทุน และการบริหารการจัดการธุรกิจในต่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจและระดับผู้บริหารให้สามารถวางกฎระเบียบวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่สำคัญและแสวงหาโอกาสสำหรับการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

หลักสูตรดังกล่าวนี้ จะเจาะลึกทุกเรื่องที่จำเป็นในการลงทุน โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ ทั้งเรื่องเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การเจรจาเชิงธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเชื่อมสัมพันธ์การลงทุน การออกแบบธุรกิจเพื่อการลงทุนในต่างประเทศให้เหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางตลาดโลกและแนวโน้มของตลาดใหม่ ความรู้เรื่องกฎหมาย ภาษี พิธีการทางศุลกากรในต่างประเทศ ข้อควรระวังเรื่องการจัดทำเอกสารความตกลงต่าง ๆ การหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ต่างประเทศให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับของธุรกิจไทยที่เติบโตในต่างแดน มีกิจกรรมกลุ่มสร้างเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อการลงทุน รวมทั้งมีกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับปี 2566 จะเน้นเส้นทางการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการจะได้เข้าพบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ เยี่ยมชมสถานที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำรวจย่านเศรษฐกิจการค้า และตลาดท้องถิ่น พร้อมเส้นทางโลจิสติกส์ และกิจกรรม TOISC Networking Day เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก TOISC ทุกรุ่นที่มาร่วมงานผ่านกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์

"ปัจจุบันนักลงทุนไทยให้ความสำคัญและมีความสนใจกับการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในภาคการผลิต เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคบริการของไทยเช่น พลังงานทดแทน การบริหารจัดการคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์ และธุรกิจซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นหลัก เช่น สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย แต่ในระยะหลังได้มีการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มตลาดใหม่เพิ่มขึ้น เช่น แถบเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียมีผู้ประกอบการสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหลักสูตรในปีนี้บีโอไอได้ออกแบบการฝึกอบรมให้ตรงกับบริบทในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการต้องการ ใช้เวลาในการอบรมระยะสั้นเพียง 45 ชั่วโมง และมีกิจกรรมศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเดินทางไปประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ลงทุนจริงผ่านการเดินทางไปพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ" นางสาวซ่อนกลิ่นกล่าว

ทั้งนี้ บีโอไอ โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทยได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะการจัดสัมมมนา การนำนักลงทุนไปสำรวจลู่ทางการลงทุนในประเทศเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thai Overseas Investment Support Center: TOISC ผ่านหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" ซึ่งดำเนินการอบรมมาแล้วจำนวน 20 รุ่น

สำหรับหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" TOISC รุ่นที่ 21 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2566 โดยเริ่มอบรมระหว่างมีนาคม – มิถุนายน 2566 (เฉพาะวันศุกร์และเสาร์) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/HZEK1 หรือสอบถามรายละเอียด โทร 089 455 8805, 089 536 8022 อีเมล boi.toisc@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์