ยูนิเซฟและสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก แห่งประเทศไทย จับมือส่งเสริมสิทธิเด็กและ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 14 January 2023

ยูนิเซฟและสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก แห่งประเทศไทย จับมือส่งเสริมสิทธิเด็กและ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยูนิเซฟและสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
แห่งประเทศไทย จับมือส่งเสริมสิทธิเด็กและ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ, 10 มกราคม 2566 – วันนี้ นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนสิทธิเด็กและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติปีนี้

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสนับสนุนสิทธิเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมนโยบายและหลักปฏิบัติของภาคเอกชนให้เป็นมิตรต่อครอบครัวยิ่งขึ้น, การพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการจ้างงานให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ว่างงาน หรือขาดการฝึกอบรม, การร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม เพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายบนโลกดิจิทัล นอกจากนี้ ยังเน้นการระดมแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนในประเด็นอื่น ๆ ที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เช่น การศึกษา สุขภาพกายและสุขภาพจิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาพข่าว

UNICEF-GCNT 1: (จากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

2. นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

UNICEF-GCNT 2 และ 3: (จากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวอาทิมา จันทรงาม ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

2. นางสาววิภาวี อนันตศักดิ์ ผู้จัดการโปรแกรม สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

3. นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

4. นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

5. นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี รองผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

6. นาย อมรชัย แจวเจริญวัฒนา เจ้าหน้าที่ด้านพันธมิตรภาคเอกชน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์