นศ.สถาปัตย์ มข. ผนึกผู้นำชุมชน ออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเด็กเล็ก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 6 January 2023

นศ.สถาปัตย์ มข. ผนึกผู้นำชุมชน ออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเด็กเล็กนศ.สถาปัตย์ มข. ผนึกผู้นำชุมชน ออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมมือกับหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการบูรณาการความรู้จากการสอนไปสู่การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ได้จัดงานประกวด “โครงการแข่งขันประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกเทศมนตรีฯ นายชัชวาล ธีรภานุ และนายชัชวาล ช่ำมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เป็นประธานร่วมในการประกาศผลและมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะลำดับต่าง ๆ ที่ร่วมเข้าประกวด ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนสู่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่จริง อันเป็นเป้าประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำงานวิจัย วิชาการ และปลูกฝังให้นักศึกษาใส่ใจดูแลชุมชนเพื่อเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อสังคมในอนาคต โดยดำเนินการประกวดแบบคัดสรรค์งานออกแบบและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต่อยอดการประกวดไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและก่อสร้างในอนาคต และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของโรงเรียนและเครือข่ายต่อการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต

ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานออกแบบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 3 ผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดเป็นเวลา 2 อาทิตย์ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและชาวตำบลบ้านเป็ดได้มีส่วนร่วมในการตัดสินรางวัล Popular Vote ตอบวัตถุประสงค์โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน โดยผลการตัดสินออกมาดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 3TJP นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวพิมพ์ชนก สงวนศักดิ์ นายภพธร กิตติปรียา นายวรากร โคตะนันท์ นายจิรเมษ พฤกษะวัน และ นายปรเมษ ขวัญตา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหมาป่าเล็บเจล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่ห์ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาว พรณิชา ซูงิยาม่า นางสาว นฐมณ โภคินธนกิจ นางสาว ปานฤดี ทองทับ นาย คณาธิป เคลียพวงพิทย์ และ นายวศิน กิจพงษ์ประพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Le Sae Ra Tui นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวพาณิภัค กาวดิลก นางสาวรุจิภา เพชรกิ่ง นางสาวศุภาวรรณ บัวเคน นายธนากร มูลป้อม และ นายภาณุวัฒน์ พิลารัตน์

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Oxygen Space สถาปนิกใน จ.ขอนแก่น, ทีม Kid D สถาปนิกจาก กทม และ ทีมข้าวจี่ 89 จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัล Popular vote ขวัญใจโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ได้แก่ ทีมหมาป่าเล็บเจล ได้รับประกาศนียบัตร

ข่าว : ผศ.ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร
ภาพ : ผศ.ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร และ จักริน เงินทอง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์