ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนไทยมอบทุนการศึกษาโครงกาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 28 December 2022

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนไทยมอบทุนการศึกษาโครงกาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชนไทยมอบทุนการศึกษาโครงกาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 27 ธันวาคม 2565 - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถ แต่อาจขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบอนาคตที่สดใส และโอกาสในการเติบโตด้านอาชีพ โดยร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง สนับสนุนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยเป็นทุนสำหรับระดับ ปวส. ปวช. และมหาวิทยาลัย ซึ่งตลอดการก่อตั้งโครงการ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนมาแล้วกว่า 102 คน นอกจากโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นอกจากนี้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้ประสานงานกับกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนนักเรียนทุน ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียน

ปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทย รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม ยังต้องการแรงงานจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานที่มีคุณภาพจะได้รับการบ่มเพาะมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากที่มีความสามารถ แต่อาจกำลังขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อศึกษาต่อ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เล็งเห็นว่าการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นส่วนช่วยพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จให้พวกเข้าเหล่านั้น รวมถึงเป็นการช่วยผลักดันการสร้างแรงงานคุณภาพสูงให้กับตลาดแรงงานไทยได้ในอนาคต และที่สำคัญไปกว่านั้น ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จะได้มีส่วนในการผลิตเยาวชนที่มีความสามารถ พร้อมต่อการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้แก่โรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอต่อไป

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ เช่นนี้ และต้องขอขอบคุณบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพนี้ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ส่งต่อความรู้และพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษา และหากนักศึกษามีทักษะที่ตรงตามความต้องการ ก็จะได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้ในอนาคต จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปในการสร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังส่งผลดีและเป็นการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด รวมทั้งต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย และช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคอีกด้วย"


ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในฐานะผู้นำแบบครบวงจรด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ของประเทศไทย เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ชุมชนในพื้นที่ และยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศโดยรวม ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีทักษะและความชำนาญ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนเข้าฝึกงานกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอในช่วงระหว่างเรียน ทำให้นักเรียนได้ลงมือทำงานและค้นหาตนเองว่าชอบในสิ่งที่ทำอยู่หรือไม่ พร้อมไปกับการเรียนภาคทฤษฎี สามารถทดลองใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงานอย่างแท้จริง

นอกจากนั้นโครงการมอบทุนเพื่อการศึกษานี้จะช่วยส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งเป็นพันธกิจที่สำคัญของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีตลอดไปนายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายมุ่งมั่นให้นักเรียนได้มีงานที่ดีทำหลังจากจบการศึกษา และมีความรู้ที่จำเป็น ในการนำไปต่อยอดและพัฒนาประเทศ ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไปได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการ ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคม"อาจารย์ ยศพนธ์ อินทร์จันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กล่าวว่า "ผมอยากขอให้นักเรียนทุนทุกคน คงความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียร และรักษาความตั้งใจเรียนนี้ต่อไป เพื่อโตไปเป็นพลเมืองที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมและประเทศ และอยากใช้โอกาสนี้ ขอบคุณดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่น้องๆ เยาวชน ทุนนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆ ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายของดับบลิวเอชเอ ซึ่งจะช่วยต่อยอดประสบการณ์ที่จำเป็นในการสร้างความสำเร็จต่อไปในอนาคต"นาย อาทิตย์ ดำกระโทก ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนจากดับบลิวเอชเอ กล่าวว่า "ผมรู้สึกดีใจ ภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสดีๆ จากทางดับบลิวเอชเอ ปัจจุบันผมกำลังเรียนด้านการผลิตและมีเป้าหมายที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศในอนาคต เพื่อมีรายได้ที่ดีและเลี้ยงดูครอบครัวทางบ้านได้ ผมต้องขอขอบพระคุณทางดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปอีกครั้งที่มอบเงินทุนนี้ให้ผมและเพื่อนๆ เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จในอนาคตของพวกเรา ผมจะตั้งใจเรียนต่อไปและไปให้ถึงฝันครับ"

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์