ศิริราช ผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน ระดมทุนสนับสนุน โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 2 December 2022

ศิริราช ผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน ระดมทุนสนับสนุน โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร


ศิริราช ผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน ระดมทุนสนับสนุน
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

โรงพยาบาลศิริราช แถลงข่าว โครงการ “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช นำโดย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารภาคเอกชน ได้แก่ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนางกัลยา สวัสดิชัย หัวหน้าฝ่ายขายด้านการศึกษา บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด นางพักร์วิมล สตะเวทิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายอีคอมเมิร์ซ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล (ท็อปส์) นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ นาย เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เข้าร่วมงาน

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า โรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้พิการและให้บริการด้านกายอุปกรณ์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป รวมถึงนักกีฬา จัดการเรียนการสอนด้านกายอุปกรณ์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ดำเนินการเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตบัณฑิตในประเทศ และต่างประเทศไปแล้วเกือบ 400 คนศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล กล่าวอีกว่า อีกหนึ่งพันธกิจของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คือการมุ่งเน้นงานวิจัยร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาวัสดุท้องถิ่นและเทคโนโลยีภายในประเทศ แต่อุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัยยังขาดแคลน ขณะเดียวกันในประเทศไทยมีจำนวนนักกายอุปกรณ์ผู้ให้บริการงานสาธารณสุขที่รองรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวทั้งประเทศเพียง 200 กว่าคน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาของคนพิการยังน้อยมาก อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษากายอุปกรณ์สูงมากกว่าค่าเทอมหลายเท่าตัว ทางโรงเรียนฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินมาโดยตลอดทำให้ประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงาน 50 ล้านบาทต่อปี โดย โรงพยาบาลศิริราชต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ดังนั้นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจและการดำเนินงานของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ด้าน ศ. คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเสริมว่า การระดมทุนเพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร นอกจากจะเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านกายอุปกรณ์แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการจัดหาเครื่องมือวิจัยที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มคุณภาพทางการรักษา รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาคนพิการทางกายกว่า 40% เข้าไม่ถึงบริการด้านกายอุปกรณ์จากผู้มีความจำเป็นทั้งหมด 1,000,000 คน โรงเรียนฯ จำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการกายอุปกรณ์ เพื่อการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยโดยการผสมผสานเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสารเข้ามาช่วยเสริม

“ไม่เพียงเท่านี้ โรงเรียนฯ ยังมีแผนงานปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design for ALL) ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและพิการที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ให้เป็นตัวอย่างของอารยสถาปัตย์ในหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมสร้างความตระหนักให้สังคมว่า ‘คนพิการไม่ได้ต้องการความสงสารแต่ต้องการโอกาสในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม’ จึงมีความจำเป็นที่ทุกคนในสังคมต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ไม่ใช่เป็นภาระและหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ต้องอาศัยพลังความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเพื่อผลักดันให้คนเหล่านี้มีที่ยืนในสังคมร่วมกับพวกเรา”รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร กล่าวว่า คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ให้บริการรักษาผู้ป่วยทุวัยด้วยกายอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง อาทิ แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองขา แขน และลำตัว รองเท้าดัดแก้ไขความพิการ และแผ่นรองฝ่าเท้า หากแต่ที่ผ่านมาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสจะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์พื้นฐาน เนื่องจากต้นทุนการผลิตวัสดุและส่วนประกอบหลายอย่างยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

“ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ จึงจัดตั้งกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการที่ยากไร้ให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่มีคุณภาพ โดยแต่ละปีเราได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลกว่าหลายล้านบาท ทำการผลิตอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมากกว่า 7,000 ชิ้น/ปี ในปีนี้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสในแคมเปญ “กายอุปกรณ์…เชื่อมใจให้ไปต่อ” โดยคาดหวังว่าทุกการบริจาคที่สนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน เรามีตัวแทนผู้พิการแขนขาที่ได้รับการรักษาจากคลินิกหน่วยการอุปกรณ์ 3 ราย มาแบ่งปันเรื่องราวของตนเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมและผู้พิการคนอื่นๆ ผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งจะเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ วันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสนับสนุนแคมเปญนี้เพื่อส่งต่อการเป็นผู้ให้”

นอกจากนี้โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ยังได้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการที่ยากไร้ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน ผ่านกิจกรรมขององค์กรเอกชนต่างๆ ด้วยดีเสมอมา

นาย เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า เจตนารมณ์มุ่งมั่นของมูลนิธิคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” เราจึงมีกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพความจำเป็นของสังคม โดยในปีนี้มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับศิริราช เปิดโครงการ“เป๋าบุญ หนุนขา” สมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โดยผู้บริจาคจะได้รับกระเป๋าเอนกประสงค์ที่ผลิตจากถุงปูนซีเมนต์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเป็นของที่ระลึก ซึ่งกระเป๋าดังกล่าวตัดเย็บโดยกลุ่มคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกการบริจาคจึงเป็นการให้บุญต่อบุญ

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ หนึ่งในพันธกิจคือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ปตท.จึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการตามเจตนารมย์ของโรงเรียนฯ

นางพักร์วิมล สตะเวทิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายอีคอมเมิร์ซ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ท็อปส์” มีเจตนารมย์ที่จะดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการเอาใจใส่สังคมในทุกมิติ จึงจัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 สำหรับการสนับสนุนโครงการระดมทุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของท็อปส์ ที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างความเท่าเทียม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส โดยปีใหม่นี้ท็อปส์ได้จัดกระเช้าของขวัญภายใต้แนวคิดEvery Day DISCOVERY ส่งมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่ผ่านแคมเปญ “Celebrating the Future” เพื่อให้กระเช้าของขวัญปีใหม่ มีคุณค่าและมีความหมายในการให้มากขึ้น ‘ท็อปส์’ จึงขอเป็นตัวกลางส่งคืนความสุขสู่สังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566 จะร่วมสมทบทุนเพื่อการผลิตแขนขาเทียม โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร พร้อมเชิญชวนลูกค้าของท็อปส์ทุกคนร่วมกันส่งต่อความสุขไปด้วยกันผ่านกล่องบริจาค และ สแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ดส์, ท็อปส์ คลับ และแฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นในนามบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมสนับสนุนแคมเปญ “กายอุปกรณ์…เชื่อมใจให้ไปต่อ” อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยนำศักยภาพความเป็นสื่อ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนผ่านสื่อต่างๆ ของเครือฯ เปิดช่องทางระดมทุนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่มีผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกเครือข่าย และจัดทำแคมเปญรณรงค์รับบริจาค รวมไปถึงผลักดันไอเดียในการระดมทุนให้แก่โรงเรียนการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งเสริมสร้างให้ประชากรไทยมีสุขภาวะที่ดี สุขภาพแข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีโอกาสประกอบอาชีพ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

นอกจากองค์กรและหน่วยงานที่กล่าวมา ประชาชนผู้มีจิตศรัทธายังสามารถเติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พวกเขา มาร่วมเป็น“ผู้ให้” เพราะทุกการให้จะเติมเต็มชีวิตใหม่ให้คนอีกนับล้านบริจาคเงินเข้าศิริราชมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ เลขที่บัญชี 901-7-07188-8 โดยระบุในบันทึก “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D003366”
บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยสแกนผ่าน QR CODE (กรุณาระบุ“กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D003366” )
สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการลดหย่อนภาษี 2 เท่า (e-Donation ถึง 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น) ที่ออกโดยศิริราชมูลนิธิ

กรุณากรอกข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ @sirirajfoundation หรือส่งอีเมลมาที่ donation@sirirajfoundation.org กรุณาแจ้งข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อจัดส่งเอกสารการบริจาคแก่ท่านต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ @sisspo หรือ สแกน QR Code
รับชมคลิป “กายอุปกรณ์เชื่อมใจให้ไปต่อ” ที่ https://youtu.be/LMPYjpP1m4INo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์