GC จับมือ SCB เดินหน้าด้านความยั่งยืนมุ่ง สู่เป้าหมาย Together to Net Zero ประกาศ ความสำเร็จ Sustainability-linked Loan เป็นครั้งแรก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 26 December 2022

GC จับมือ SCB เดินหน้าด้านความยั่งยืนมุ่ง สู่เป้าหมาย Together to Net Zero ประกาศ ความสำเร็จ Sustainability-linked Loan เป็นครั้งแรกGC จับมือ SCB เดินหน้าด้านความยั่งยืนมุ่ง
สู่เป้าหมาย Together to Net Zero ประกาศ
ความสำเร็จ Sustainability-linked Loan
 เป็นครั้งแรก จำนวน 15,000 ล้านบาท

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) เป็นครั้งแรก จำนวน 15,000 ล้านบาท ระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานในอนาคต และเป็นการตอกย้ำการเดินหน้าในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (ESG) ของทั้ง 2 พันธมิตรทางธุรกิจ โดยมี ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนาม ณ SCB Academy ชั้น 18 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค (East Tower) สำนักงานใหญ่

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC กล่าวว่า การลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อ SLL นี้ เพื่อการจัดหาวงเงินกู้ระยะยาว แบบ Sustainability-linked Loan เป็นครั้งแรกของ GC วงเงิน 15,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้สนับสนุนการดำเนินการด้านความยั่งยืนของ GC มีตัววัด KPI ที่เชื่อมโยงกับ การจัดอันดับ Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย GC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสมดุล ESG อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ 3 Step Plus มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 นอกจากนี้ GC ได้รับการจัดอันดับจาก DJSI ให้เป็นที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 4 ปีต่อเนื่อง

การลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า GC และ SCB มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย SCB เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะสนับสนุนก้าวเดินไปกับ GC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ Together to Net Zero

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะสถาบันการเงินสำคัญของประเทศ ธนาคารตระหนักถึงบทบาทในการสร้างเสริมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้แก่ประเทศไทย ธนาคารให้ความสำคัญทางด้านนโยบาย ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ESG) และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจาก GC ในการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-linked Loan (SLL) จำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืนของ GC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นสินเชื่อ SLL ครั้งแรกของ GC ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแนวทางบริหารจัดการทางด้านความยั่งยืนของ GC ธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จร่วมกันในวันนี้จะผลักดันให้ GC บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน “Together To Net Zero” ปี 2050 หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 ได้ตามที่มุ่งหวังNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์