พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี สหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเส้น ทางการศึกษาสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 8 November 2022

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี สหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเส้น ทางการศึกษาสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคารพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเส้น
ทางการศึกษาสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สำหรับการเปิดหลักสูตรทวิภาคี คณะเทคนิคการจัดการอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน / นักศึกษา / ประชาชนผู้ที่สนใจสาขาวิชาชีพได้เพิ่มวุฒิการศึกษา รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานตามสายอาชีพจากผู้มีประสบการณ์จริงให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พลัสฯ พร้อมเป็นกำลังเสริมอันเข้มแข็งในการมุ่งมั่นผลิตบุคลากรคุณภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน PLUS Eduplex ที่จะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในการฝึกงานให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานจริง

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือฯ เป็นตัวแทน เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้ โครงการ PLUS ให้น้อง เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ณ สิริ แคมปัส เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจากภาพ ( เรียงจากทางซ้ายมือ)
1. อาจารย์จรัญ กอกุลชัง อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
2. อาจารย์จุฬาลักษณ์ องอาจ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
3. อาจารย์รัชฎาภรณ์ เคนผาพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
4. ดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
5. คุณชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6. คุณวิรดา ตั้งวงศ์เกษม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
7. คุณสันติ ศรีสงคราม Director – Experience Development บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์