ทีเส็บจับมือ 11 พันธมิตร เร่งกระตุ้น การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 23 October 2022

ทีเส็บจับมือ 11 พันธมิตร เร่งกระตุ้น การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศทีเส็บจับมือ 11 พันธมิตร เร่งกระตุ้น
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ

20 ตุลาคม 2565: ทีเส็บผสานพลังภาคีเครือข่าย 11 หน่วยงาน ร่วมผลักดันส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ เปิดตัวแคมเปญ SPIRE Thailand เร่งกระตุ้นตลาดการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ทิ้งท้ายปี มั่นใจสร้างเศรษฐกิจไทยคึกคัก เพิ่มเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 7,800 ล้านบาท กระจายสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากทีเส็บเปิดแผนกระตุ้นตลาดการประชุมสัมมนาในประเทศให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกมาจัดงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา และได้เดินหน้าต่อยอดผลักดันแผนขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตให้กับตลาดการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ซึ่งในช่วงสิ้นปีจะเป็นช่วงที่ตลาดการจัดงานแสดงสินค้าคึกคักที่สุด และมีจำนวนการจัดงานแสดงสินค้าสูงสุดในรอบปี

ทีเส็บเปิดแผนขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศปี 2566 โดยผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 11 หน่วยงาน ร่วมผลักดันการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ภายใต้การดำเนินโครงการหลัก คือ โครงการ EMTEX: Empower Thailand Exhibition โดยในปีงบประมาณ 2566 เปิดแคมเปญกระตุ้นการตลาดการจัดงานแสดงสินค้าร่วมกันภายใต้ชื่อ “SPIRE Thailand: Strengthen Power In Regional Exhibitions” ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 7,802 ล้านบาท

“หน่วยงานพันธมิตรทั้ง 11 หน่วยงาน ภายใต้โครงการ EMTEX ได้แก่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) พร้อมเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการใช้ไมซ์เป็นเครื่องมือพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย มุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม รวมถึงกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 4. กลุ่มพลังงานทางเลือก รถยนต์ โลจิสติกส์ และคลังสินค้า 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง เพราะการจัดงานแสดงสินค้าสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ห่วงโซ่ธุรกิจและเป็นแพลตฟอร์มในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SME ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ฐานงานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทำการตลาด ทีเส็บและหน่วยงานพันธมิตรมั่นใจว่าจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระยะเวลารวดเร็ว และมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว”

นายจิรุตถ์ กล่าวว่า การเปิดตัวแคมเปญ SPIRE Thailand มุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างความตื่นตัวในตลาดงานแสดงสินค้าในประเทศซึ่งนิยมจัดกันในช่วงปลายปี โดยแคมเปญดังกล่าวมอบแพ็กเกจการสนับสนุนร่วมกับพันธมิตรทั้ง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย

การสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ผ่าน 2 แพ็กเกจหลัก คือ 1. แพ็กเกจ “Clustering Show” สนับสนุนงานแสดงสินค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท/งาน โดยเป็นงานที่ส่งเสริม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก และต้องมีระบบการลงทะเบียนเข้างาน รวมถึงการเก็บฐานข้อมูลที่ชัดเจน และ 2. แพ็กเกจ “Regional Best Show” สนับสนุนงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท/งาน เป็นงานที่ส่งเสริม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก มีขนาดการจัดงานทั้งหมดมากกว่า 3,000 ตารางเมตร โดยมีสินค้าและบริการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายระดับภูมิภาคหรือข้ามภูมิภาค และอยู่ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภาคี EMTEX ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยงาน รวมถึงมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองแบบ Business to Business หรือ B2B

ส่วนการสนับสนุนเพิ่มเติม (Non-Financial) ทีเส็บจะเป็นเจ้าภาพตัวกลางประสานงานหลักกับ 11 หน่วยงานพันธมิตร เพื่อบูรณาการความร่วมมือการสนับสนุนผู้จัดงานแสดงสินค้าใน 7 ด้าน ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลผู้ร่วมแสดงงาน 2. ฐานข้อมูลผู้ซื้อในงาน 3. เครือข่ายท้องถิ่น 4. องค์ความรู้ อบรม สัมมนา 5. ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมและตลาดเป้าหมาย 6. การหาแหล่งเงินทุน/เงินสนับสนุน และ 7. การประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ ภายในงานเปิดตัวแคมเปญ SPIRE Thailand ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจโดยทีเส็บและ 11 หน่วยงานพันธมิตรได้จัดเวทีเจรจาธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการจัดงานแสดงสินค้าที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสการจัดงานกระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วยสำหรับปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ทีเส็บได้สนับสนุนงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศจำนวน 52 งาน แบ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศจำนวน 19 งาน และงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติจำนวน 33 งาน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 14,789 ล้านบาท กระจายสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่สนใจขอรับการสนับสนุนภายใต้แคมเปญ SPIRE Thailand สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rgo@tceb.or.th ทั้งนี้ การสนับสนุนจะเป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดการพิจารณาที่กำหนด


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์