วิศวะมหิดล เปิดโลกวิศวกรรม 2022...เพื่อเยาวชน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 10 October 2022

วิศวะมหิดล เปิดโลกวิศวกรรม 2022...เพื่อเยาวชน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนวิศวะมหิดล เปิดโลกวิศวกรรม 2022...เพื่อเยาวชน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

เปิดโลกวิศวกรรม 2022...เพื่อเยาวชนไทยพร้อมก้าวสู่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี และ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับเยาวชนและครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน นำโดยทีมบริหาร คุณศิวกร สนธิไชย แล ะคุณทิพวรรณ จันทร์สวย พร้อมด้วยเยาวชนนักเรียนกว่า 130 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาและเยี่ยมชมนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น World-Class Engineering และปัจจุบันได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานโลกจาก Accreditation Board for Engineering and Technology หรือ ABET แห่งสหรัฐอเมริกา รวดเดียวถึง 6 หลักสูตร ซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มาตรฐาน ABET เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับบัณฑิตสู่การเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานโลก เพิ่มโอกาสแก่ผู้จบการศึกษา สามารถทำงานในนานาประเทศหรือศึกษาต่อได้ทัดเทียมกับวิศวกรต่างชาติ

ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เยาวชนนักเรียนได้เข้าชมนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการต่างๆของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น Eco Systems สำคัญในความมุ่งมั่นที่จะสร้าง ‘วิศวกรแห่งอนาคต’ และยกระดับสู่ ‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ กระตุ้นการเรียนรู้และวิจัยบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ อาทิ 1. Innogineer Studio เปรียบเสมือนเวิร์คช็อป ครบครันเครื่องมือไฮเทคที่เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและเมคเกอร์สามารถเข้ามาทำโปรเจคต่างๆ บ่มเพาะสตาร์ทอัพ สร้างชิ้นงานและต้นแบบจากความคิดสร้างสรรค์จากความฝันสู่ความเป็นจริง 2. Innogineer BAY ศูนย์ฝึกหัดด้านหุ่นยนต์และระบบ AI ที่ทันสมัยระดับโลก 3. BART LAB ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ 4. BCI LAB ห้องปฏิบัติการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface Lab) 5. ศูนย์ทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือการแพทย์ (Biocompatibility Testing of Medical Device Lab)
6. ห้องปฏิบัติการชีวพอลิเมอร์และวิศวกรรมนาโน (BioNEDD Lab) 7. ศูนย์ LogHealth ศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาล และดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาคสาธารณสุขของประเทศ (HealthCare Logistics Big Data) 8. FlexLab ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมอุตสาหการ 9. Digital Forensics Lab & Innovation Training Center ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและฝึกอบรมนิติวิทยาดิจิทัล ภารกิจสืบค้นแกะรอยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 10. ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น Electrical Energy System Lab, Electronics Lab, E-Novation Lab, Data Communication & Network Lab, Telecom System Lab, Electrical Circuit Lab, Control System & Automation Lab 11. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 12.ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์