วิศวะมหิดล ขยายรับนักศึกษาวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ นมและเครื่องดื่ม รองรับฮับอาเซียนและ ตลาด FTA ภาษีนมเป็นศูนย์ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday, 9 October 2022

วิศวะมหิดล ขยายรับนักศึกษาวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ นมและเครื่องดื่ม รองรับฮับอาเซียนและ ตลาด FTA ภาษีนมเป็นศูนย์วิศวะมหิดล ขยายรับนักศึกษาวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
นมและเครื่องดื่ม รองรับฮับอาเซียนและ
ตลาด FTA ภาษีนมเป็นศูนย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (DBE) เผยจุดเด่นจากการผนึกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมนมและเครื่องดื่ม ครบครันอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมุ่งผลิตวิศวกรอุตสาหการที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับตลาดแรงงานซึ่งมีความต้องการสูง ตลาดส่งออกเขตการค้าเสรี FTA และการขยายตัวเป็นฮับผลิตภัณฑ์นม-เครื่องดื่มในอาเซียน

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตร ป.ตรีวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (DBE) ซึ่งเปิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในปี 2560 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผนึกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมผู้นำผลิตภัณฑ์นม เช่น บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และต่างประเทศพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงความต้องการของตลาด จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมนม-เครื่องดื่มในประเทศไทยและนานาประเทศเติบโตขยายตัวสูง รองรับความต้องการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ขณะที่ค่าเฉลี่ยคนทั้งโลก ดื่มนม 113 ลิตรต่อคนต่อปี ทวีปเอเชีย 66 ลิตรต่อคนต่อปี คนไทยบริโภค 18 ลิตรต่อคนต่อปี ยังมีช่องว่างตลาดในประเทศอีกมาก และโอกาสตลาดส่งออกที่เปิดกว้างไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างประเทศจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งมีการลดภาษีผลิตภัณฑ์นมเป็นศูนย์ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกของไทยไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น คือ อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยมีศักยภาพในการผลิตและมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน และมีความพร้อมที่จะเป็น ‘ศูนย์กลางอุตสาหกรรมนม-เครื่องดื่มในอาเซียน’ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จุดเด่นหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (DBE) ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่ก้าวหน้าทันสมัย ระบบการผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing) การผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรม (Advanced Industrial Manufacturing) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-aided Product Design) ผู้เรียนจะมีสมรรถนะสูงในวิศวกรรมอุตสาหการ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ ความรู้ทางจุลชีววิทยา วิศวกรรมกระบวนการแบบองค์รวม และทักษะในการบริหารจัดการ ตลอดจนความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เสริมศักยภาพในด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ด้านการผลิตและการจัดการภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ อีกทั้งบ่มเพาะให้มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพอีกด้วย พร้อมกระบวนการเรียนรู้ผสมผสานวิชาการและทักษะปฏิบัติ ภายใต้ Eco-System ที่กระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนและวิชาชีพในอนาคต ครบครันห้องปฏิบัติการ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีเครื่องผลิตนมและอุปกรณ์ทันสมัย

นอกจากนี้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (DBE) ยังมีความร่วมมือกับองค์กรในนานาประเทศด้วย เช่น เมื่อเร็วๆนี้ สถาบัน ECAM LaSalle เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงาน MU-ECAM Engineering Workshops and Cultural Exchange Program 2022 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ทำธุรกิจส่วนตัว ทำงานอาชีพในสายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การที่บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มยังเป็นการเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นทั้งงานในประเทศและนานาประเทศ ซึ่งมีความต้องการบุคคลากรด้านนี้มากคุณสมบัติของผู้เรียน ต้องมีวุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00, 2) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาสุดท้ายในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย, 3) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาสุดท้ายในต่างประเทศ, 4) ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) TOEIC มีระดับคะแนนตั้งแต่ 605 ขึ้นไป 2) TOEFL iBT มีระดับคะแนนตั้งแต่ 65 ขึ้นไป 3) TOEFL ITP มีระดับคะแนนตั้งแต่ 510 ขึ้นไป, 4) IELTS มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป, 5) MU GRAD Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 72 ขึ้นไป, 6) Duolingo English Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 90 ขึ้นไป หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และต้องผ่านการสอบอย่างน้อย 1 การทดสอบ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น

กำหนดเปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.ตรี รอบ Portfolio 1/1 ตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2565 https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/all-tcas/3295-tcas-66-direct-admission-industrial-engineering-intenational-daily-and-beverage.html ติดต่อสอบถาม ดร.ดลพร โทร 081-909-0200 E-mail : donlaporn.sae@mahidol.ac.thNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์