เครือซีพีเดินหน้าแพลตฟอร์มแห่งโอกาสต่อเนื่อง เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching ครั้งที่ 3 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 16 October 2022

เครือซีพีเดินหน้าแพลตฟอร์มแห่งโอกาสต่อเนื่อง เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching ครั้งที่ 3


เครือซีพีเดินหน้าแพลตฟอร์มแห่งโอกาสต่อเนื่อง 
ขยายความร่วมมือหอการค้าและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ 
SME Online Business Matching ครั้งที่ 3

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้โครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการSME และเกษตรกรไทยได้มาเจรจาธุรกิจนำเสนอสินค้าทุกประเภททั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อจัดจำหน่ายกับ 3 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพี ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส พร้อมการได้รับคำแนะนำจากพันธมิตรในโครงการ

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching ครั้งที่ 3 นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ซึ่งเครือซีพีได้ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือฯ ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาเครือซีพีได้จัดเวทีดังกล่าวไปแล้ว 2 ครั้งซึ่งได้รับความสนใจจาก SME และเกษตรกรไทยเป็นจำนวนมาก

สำหรับความพิเศษในครั้งนี้คือการขยายความร่วมมือไปยังหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายองค์กรที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย จัดเวทีการเจรจาจับคู่ธุรกิจดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุน SME และเกษตรกรไทยทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่ร่วมให้ความช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกเกษตรกรและเครือข่ายของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากจากวิกฤตโควิด-19

“เครือซีพีจึงได้ร่วมมือกับหอการค้าในการหาแนวทางแก้ปัญหา และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ได้นำผลผลิตและสินค้าเข้ามาพูดคุยเจรจาธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกได้มีโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด เพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและเกษตรกรให้สามรถยกระดับมาตรฐานสินค้า SME และสินค้าท้องถิ่น จนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้นำสินค้าไปวางจำหน่ายในช่องทางกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของเครือซีพีรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจของเครือฯ”


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” นี้ เป็นการริเริ่มที่เป็นประโยชน์และสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการไทย และเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ประกอบการและเกษตรกร ที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้มีโอกาสในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ ผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศและช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจสามารถฟื้นฟูและขยายธุรกิจต่อไปได้ โดยในรอบหลายปีที่ผ่านมา หอการค้าไทย ได้ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือข่ายพันธมิตร ในการขับเคลื่อนการพัฒนา SMEs อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น โครงการ Big Brother นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ซึ่งเป็นต้นทางของสินค้า ให้มีองค์ความรู้ มีการบริหารจัดการที่ดี สร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้น และในเมื่อผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพไปถึงจุดหนึ่งแล้ว การเข้าสู่ตลาดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นในโครงการนี้ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจะสามารถยกระดับให้เข้าสู่ตลาดที่มีผู้ซื้ออย่างมากมายเพิ่มได้ ผ่านกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ได้อีกด้วย ทั้งนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตร ในการผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการและเกษตรกรให้เข้มแข็ง และเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติ เป็น SMEs ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หรือเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://portal.originsme.com/recruit/business-matching/preview หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2565

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์