ครูผู้ชนะ DOW-CST Award รับโล่พระราชทาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 6 July 2022

ครูผู้ชนะ DOW-CST Award รับโล่พระราชทาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022ครูผู้ชนะ DOW-CST Award รับโล่พระราชทาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022

กรุงเทพฯ – 6 กรกฎาคม 2565 - นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พร้อมด้วย ดร.อุษา จีนเจนกิจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ. นครปฐม ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงงาน ‘การติดตามปฏิกิริยากิ่งก่าด้วยสเปกโทรสโกปี’ และนางอัจฉรา ถาวรคุณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโครงงาน’Zero Waste & Natural Reaction’ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาว (DOW-CST Award 2020-2021) ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์