เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 ชูการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์คาร์บอนต่ำและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดกระบวนการ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 18 April 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 ชูการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์คาร์บอนต่ำและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดกระบวนการ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 ชูการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์คาร์บอนต่ำและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดกระบวนการ

กรุงเทพฯ – 18 เมษายน 2565 - เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Report) ประจำปีพ.ศ. 2564 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอัจฉริยะควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสวัสดิการทางสังคม การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสานต่อปณิธานองค์กรในการสร้างคุณค่าแก่สังคม พร้อมเร่งเครื่องสู่การเป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก มุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดและเป็นกลางทางคาร์บอน

ในปีพ.ศ. 2564 เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าขยายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในด้านพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำทั่วทั้งโลก และห่วงโซ่ระบบนิเวศหมุนเวียนคาร์บอนต่ำที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนา ระบบซัพพลายเชน การผลิตรถยนต์ การขนส่งและโลจิสติกส์ การขาย ไปจนถึงการทำลายแยกชิ้นส่วนและการรีไซเคิล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดทั้งกระบวนการ

แพลตฟอร์มโมดูลาร์อัจฉริยะ GWM L.E.M.O.N DHT Hybrid

ในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตรถยนต์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ดำเนินมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ยกระดับและปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น สถานีบำบัดน้ำเสีย สถานีบำบัดก๊าซเสีย และเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับข้อจำกัดด้านการปล่อยมลพิษ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกำจัดของเสียอันตรายอย่างเต็มรูปแบบ 100% ตัวอย่างเช่น ที่ศูนย์กลางการผลิตของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในมณฑลเหอเป่ย์ สามารถควบคุมและลดค่าความเน่าเสียของน้ำเสียจากสารเคมี (COD) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ต่ำกว่า 300 มก./ลิตร หรือคิดเป็น 60% จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 500 มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนต่ำกว่า 40.5 มก./ลิตร หรือคิดเป็น 90% จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 45 มก./ลิตร ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ใช่มีเทน (NMHC) ต่ำกว่า 35 มก./ลบ.ม. หรือคิดเป็น 70% จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50 มก./ลบ.ม. และยังสามารถลดการปล่อยของเสียอันตรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สามารถลดการผลิตกากตะกอนลงได้ 20% และลดการผลิตเศษผงสีลงได้ 15%

สำหรับด้านการใช้พลังงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในการใช้พลังงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงอัตราการใช้ก๊าซแห้ง การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของห้องพ่นสี โดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้เข้าไปปรับปรุงกระบวนการเคลือบสีและการใช้ก๊าซแห้งภายในโรงงานผลิตรถยนต์ทั่วประเทศจีน ทำให้สามารถลดการปล่อยความร้อนตลอดทั้งปีลงได้ 24% และลดการใช้ก๊าซลงได้ 1,784 ลบ.ม./ชม. นอกจากนี้ ด้วยมาตรการอนุรักษ์น้ำ เช่น การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเสียและการนำน้ำในบ่อบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้มากกว่าหนึ่งล้านตัน ขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด โดยได้จัดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังสุทธิ 263 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งสิ้น 71.27 ล้านกิโลวัตต์

การประกาศกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ "3060 Carbon Peak and Carbon Neutrality" ของประเทศจีนเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนและการพัฒนาระยะยาว เกรท วอลล์ มอเตอร์ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะสั้นโดยการวางแผนสร้างโรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งแรกในปี พ.ศ. 2566 การเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่มากกว่า 50 รุ่น ภายในปี พ.ศ. 2568 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และขยายจำนวนสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับเป้าหมายในระยะยาว เกรท วอลล์ มอเตอร์จะมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานและการพัฒนากระบวนการผลิตแบบคาร์บอนต่ำ โดยยึดจากวงจรการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากทั้งกระบวนการ ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบรีไซเคิลที่สมบูรณ์ให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ เป้าหมายดังกล่าวไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน แต่ยังเพื่อลดการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสูง สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้า และขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจในการส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความตั้งใจช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มความสามารถ และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอยู่เสมอ โดยแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย อาทิ กลยุทธ์การพัฒนาระดับโลกขององค์กร สภาพการณ์ของอุตสาหกรรม สภาพพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในเมืองฉือเจียจวง เมืองซิงไท่ และเมืองอื่น ๆ ในมณฑลเหอเป่ย์ เมื่อต้นปีพ.ศ. 2564 เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้บริจาคเงินมูลค่ากว่า 5 ล้านหยวน ให้แก่สภากาชาดแห่งมณฑลเหอเป่ย์เมื่อวันที่ 10 มกราคม เพื่อเร่งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสภายในมณฑลเหอเป่ย์ และเพื่อปกป้องบุคลากรการแพทย์และอาสาสมัครด่านหน้าจากความเสี่ยงในการติดเชื้อ ปัจจุบัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้บริจาคเงินและยานพาหนะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 13.85 ล้านหยวน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศจีน เพื่อนำไปใช้ต่อสู้และปกป้องประชาชนจากโรคระบาดนี้

ขณะเดียวกัน เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในมณฑลเหอหนาน นำมาสู่อุทกภัยครั้งรุนแรงในเมืองเจิ้งโจวและบริเวณใกล้เคียง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ส่งมอบความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ด้วยการบริจาคเงิน 20 ล้านหยวนแก่มณฑลเหอหนาน โดยเป็นการมอบให้แก่องค์กร Henan Charity Federation จำนวน 10 ล้านหยวน เพื่อช่วยฟื้นฟูและบรรเทาภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน และอีก 10 ล้านหยวนเพื่อใช้ในการกู้ภัย ทดสอบ และซ่อมแซมยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยGWM จับมือกับเครือข่ายอาสาสมัคร Food For Fighters (FFF) ในประเทศไทย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

นอกจากนี้ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่รวมถึงในต่างประเทศ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร Food For Fighters (FFF) ส่งมอบอาหาร ถุงยังชีพ และอุปกรณ์ป้องกันโรค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตลอดทั้งเดือน นอกจากนี้ยังได้บริจาคหน้ากากอนามัยกว่า 460,000 ชิ้น ให้แก่องค์กรภาครัฐและสังคม 29 แห่ง อาทิ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และกรมศุลกากร เพื่อเป็นอีกแรงสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาดในประเทศไทย

การพัฒนาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อเติบโตไปด้วยกัน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เชื่อว่า "พนักงานที่มีความสามารถจะนำจุดแข็งของตนมาใช้ และไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร" และใช้หลักการดังกล่าวในการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถจากทั่วโลก นอกจากนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และปรับปรุงระบบการฝึกอบรมพนักงานทั่วโลก รวมไปถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป้าหมายไม่เพียงเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาบุคคลกรที่เปิดกว้าง มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพื่อมอบโอกาสและพื้นที่ให้กับทุกคนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะท้าทายและคิดต่างจนนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทและพนักงาน

ในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เดินหน้าสานต่อโครงการ "Ten Thousand Scientific and Technological Talents Program" เพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็น ผู้นำทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และนักศึกษาจบใหม่ที่มีศักยภาพโดดเด่นมาร่วมงานกับบริษัทฯ พร้อมกันนั้นยังได้เปิดตัวโครงการ "Global Talents Spring Program" เพื่อให้พนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นได้มีโอกาสเรียนรู้งานในส่วนงานอื่น ๆ ผ่านการทำงานแบบระยะไกล (remote working) การย้ายไปประจำในสาขาต่างประเทศ และการย้ายไปส่วนธุรกิจหลักอื่น ๆ เพื่อปลดล็อคศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ ปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 77,934 คน โดยเป็นพนักงานที่ประจำอยู่นอกประเทศจีนจำนวน 2,628 คนการสร้างแรงจูงใจพนักงานด้วยสวัสดิการที่หลากหลายรวมถึงสิทธิ์ในการถือหุ้น

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับพนักงาน จึงได้พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าของพนักงาน ด้วยการดำเนินนโนบายเพิ่มแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนเป็นจำนวนหุ้นในปีพ.ศ. 2563 และ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานที่ได้รับผลตอบแทนดังกล่าวแล้วมากกว่า 10,000 คน หรือประมาณ 50% ของพนักงานหลักขององค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังมีแผนที่จะนำนโยบายดังกล่าวมาใช้สำหรับพนักงานทุกคนในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เปลี่ยนจาก "พนักงาน" มาเป็น "หุ้นส่วน" และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและพนักงานไปด้วยกัน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ผลักดันห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ รวมไปถึงทำให้การขนส่งอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจริงสำหรับผู้บริโภค เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก

เกี่ยวกับเกรท วอลล์ มอเตอร์

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (Great Wall Motor) หรือ GWM เป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อปี 2546 และตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2554 มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นมากกว่า 80 บริษัทและมีพนักงานกว่า 70,000 คน ปัจจุบัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทำยอดขายได้กว่าหนึ่งล้านคันต่อปี เป็นเวลาหกปีติดต่อกัน ซึ่งนอกจากในประเทศจีน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังส่งมอบรถยนต์คุณภาพไปให้กว่า 60 ประเทศและภูมิภาค และมีเครือข่ายในต่างประเทศกว่า 700 แห่งอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่:

Facebook: GWM Thailand Instagram: GWM Thailand Website : www.gwm.co.th
Twitter: GWM Thailand YouTube: GWM Thailand Line Official: GWM ThailandNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์