CPF คว้ารางวัลสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชน ใน “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” พร้อมรับอีก 3 รางวัล จากเวที ASRA 2021 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 April 2022

CPF คว้ารางวัลสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชน ใน “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” พร้อมรับอีก 3 รางวัล จากเวที ASRA 2021
CPF คว้ารางวัลสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชน ใน “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” พร้อมรับอีก 3 รางวัล จากเวที ASRA 2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ 4 รางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเอเชีย” ประจำปี 2021 จากเวทีประกาศรางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2021 โดยคว้าระดับ Gold Class ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ในประเภท Asia’s Best Sustainability Report (Human Right) ตอกย้ำการรายงานความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่รอบด้านและโปร่งใส และได้รับอีก 3 รางวัลจากงานเดียวกัน ประกอบด้วย รางวัลระดับ Silver ประเภท Asia’s Best Sustainability Report (Design) ส่วนอีก 2 รางวัลในระดับ Bronze ได้แก่ Asia’s Best Environmental Impact Reporting และ Asia’s Best Supply Chain Reporting แสดงให้ถึงความมุ่งมั่นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยความโปร่งใส

“รายงานความยั่งยืน 2021” ของซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” จากเวที ASRA 2021 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายและกลยุทธ์ความยั่งยืน “CPF 2030 Sustainability in Action” ตามแนวทาง 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ดำเนินภารกิจสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควบคู่กับการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและสร้างประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

การประกาศรางวัลในปีนี้ แบ่งออกเป็น 17 ประเภทรางวัล พร้อมยกระดับเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นขึ้น มุ่งให้ความสำคัญกับการวัดผลกระทบ และคุณค่าขององค์กรสู่สังคมและโลกมากขึ้น ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล 4 ประเภทรางวัล โดยได้รับรางวัลสูงสุดหรือระดับ Gold Class ด้านสิทธิมนุษยชน สะท้อนถึงการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรที่โปร่งใส มีการดำเนินงานในเชิงนโยบาย มีกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนผลการดำเนินงานอย่างรอบด้านเป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟได้รางวัลระดับ Silver ประเภท Asia’s Best Sustainability Report (Design) จากการนำเสนอที่สร้างสรรค์ สวยงาม ชัดเจน สามารถสื่อสารสอดคล้องกับกลยุทธ์คความยั่งยืนและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้อ่าน รวมทั้งยังได้รับรางวัลระดับ Bronze อีก 2 รางวัล ในประเภท Asia’s Best Supply Chain Reporting จากการสื่อสารด้านห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใส จัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาศักยภาพคู่ค้าตามมาตรฐานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างการเติบโตร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ และ รางวัลระดับ Bronze ในประเภท Asia’s Best Environmental Impact Reporting จากการรายงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพที่ชัดเจน และแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังมากกว่า 1 ปี

การมอบรางวัล รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย (Asia’s Sustainability Reporting Awards :ASRA) ในปีนี้ เพื่อยกย่ององค์กรที่เปิดเผยและสื่อสารผลการดำเนินงานพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทสู่สาธารณะที่รอบด้านและโปร่งใส เป็นผลจากการประเมินโดย คณะกรรมการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาที่ยั่งยืนจากหลากหลายองค์กรทั่วโลก โดยในปีนี้ มีการยกระดับการประเมินรายงานความยั่งยืนที่เข้มข้นขึ้น มีการปรับรางวัลการวัดผลกระทบ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2021 ของซีพีเอฟ ได้เป็น 1 ใน 30 องค์กรที่ชนะรางวัลในครั้งนี้ โดยมีรายงานความยั่งยืนของ 585 บริษัทจาก 14 ประเทศทั่วโลกส่งเข้าประกวด./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์