ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุน กรมทรัพยากรน้ำ จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 8 April 2022

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุน กรมทรัพยากรน้ำ จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุน กรมทรัพยากรน้ำ

จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565

ภายใต้แนวคิด คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง


บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์ ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยร่วมสนับสนุนกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” (Action for the River) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลองพร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดไวรัลคลิปและภาพถ่ายที่แสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ 500,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565


นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกรมทรัพยากรน้ำในการจัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 โครงการฯ นี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่เราจะร่วมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธสัญญาของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ว่า ‘มิซุ โตะ อิคิรุ’ หรือ ‘การอยู่ร่วมกับน้ำ’ เพราะ ‘น้ำ’ เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของทุกคน และถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นนำพันธสัญญาดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินกิจการด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพร้อมทั้งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ที่ทำงานร่วมกับชุมชนคนต้นน้ำ พลิกฟื้นผืนป่า อนุรักษ์ต้นกำเนิดน้ำอย่างยั่งยืน และโครงการมิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้น้องๆ นักเรียนอนุรักษ์น้ำในชีวิตประจำวัน”


นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรษัทสัมพันธ์

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “สำหรับโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 นี้ เราได้มีโอกาสทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนร่วมแชร์แนวคิดและประสบการณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับกิจกรรมการจัดประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด ‘คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง’ รวมถึงจะได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และการจัดเสวนาออนไลน์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อส่งต่อให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป”

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “เนื่องจากวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ทางกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เกิดการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง ก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน และที่สำคัญประชาชนต้องร่วมมือกันอนุรักษ์น้ำในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณทางซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรของเรา ที่ให้ความร่วมมือและเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์การทำงาน และงบประมาณในการสนับสนุนการประกวดภาพถ่ายในโครงการฯ”


สำหรับโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” (Action for the River) โดยเน้นการจัดงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการเสมือนจริง (virtual Exhibition) กิจกรรมเสวนาให้ความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบ Hybrid ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพูดคุยให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการประกวดไวรัลคลิปและการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระดับประเทศเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน อาทิ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิโลกสีเขียว แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ 500,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นเวทีในการโชว์ผลงาน ตลอดจนนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน และส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดในโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/ActionfortheRiver หรือโทร. 095 309 3383 หรืออีเมล actionfortheriver@gmail.com 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์