ไมเนอร์ โฮเทลส์ เดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมเผยผลงานที่น่าพอใจในรายงานความยั่งยืนประจำปี - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 3 May 2024

ไมเนอร์ โฮเทลส์ เดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมเผยผลงานที่น่าพอใจในรายงานความยั่งยืนประจำปีไมเนอร์ โฮเทลส์ เดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมเผยผลงาน
ที่น่าพอใจในรายงานความยั่งยืนประจำปี

• อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อห้องที่แขกเข้าพักของไมเนอร์ โฮเทลส์ ลดลงเกือบ 8% และ 11% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2565

• อัตราการใช้น้ำต่อห้องที่แขกเข้าพักลดลง 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

• อัตราการส่งของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบของโรงแรมลดลง 27% เมื่อเทียบกับปี 2564 ในขณะที่ขยะถูกรีไซเคิลเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปี 2565

• การขยายธุรกิจและการขยายจำนวนรีสอร์ทส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมสูงขึ้น แต่เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

กรุงเทพฯ 2 พฤษภาคม 2567: ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยสามารถลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอัตราการใช้น้ำเมื่อเทียบเป็นรายปี พร้อมลดอัตราการส่งของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบได้มากกว่าหนึ่งในสี่ ตามรายงานอ้างอิงที่เพิ่งได้รับการเผยแพร่จาก รายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 2566

โดยรายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนประจำปี 2566 พร้อมรายละเอียดจัดทำโดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (SET:MINT) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไมเนอร์ โฮเทลส์ และเป็นเจ้าของและบริหารโรงแรมมากกว่า 540 แห่งใน 56 ประเทศ

กลยุทธ์ของเราในการอนุรักษ์ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการลงทุนมูลค่า 359 ล้านบาท (ประมาณ 9.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในโครงการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์ สามารถลดอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อห้องที่แขกเข้าพักได้เกือบ 8% และ 11% ตามลำดับในปี พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมและรีสอร์ทของไมเนอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศสเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก และอิตาลี ซึ่งได้ปรับเป็นการใช้พลังงานสะอาด 100% แล้วเมื่อสิ้นปี 2566

มร. ดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวว่า "ผมรู้สึกภาคภูมิใจกับความก้าวหน้าของทีมงานไมเนอร์ โฮเทลส์ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เราต้องเป็นสมาชิกชุมชนที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เนื่องจากความสำเร็จในระยะยาวของเราเชื่อมโยงโดยตรงกับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องเราจะมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุคำมั่นสัญญาที่จะเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593"

ในปี 2566 การใช้พลังงานสีเขียว หรือพลังงานสะอาด (Green Energy) ของกลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิ่มขึ้นเป็น 198 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 14% จากปี 2565 ส่งผลให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อห้องที่แขกเข้าพักในปี 2566 ลง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากการขยายจำนวนรีสอร์ทซึ่งโดยทั่วไปจะมีอัตราการใช้พลังงานสูงกว่า รวมถึงอัตราจำนวนผู้เข้าพักโรงแรมในเครือที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2567 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการใช้พลังงานและอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 15% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังสามารถลดอัตราการใช้น้ำของโรงแรมในเครือได้ โดยอัตราการใช้น้ำต่อห้องที่แขกเข้าพักเฉลี่ยในปี 2566 ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการลดอัตราการใช้น้ำในโรงแรม 10% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2565

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนดสำหรับเป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564 ซึ่งการปล่อยของเสียอินทรีย์ดังกล่าวได้ลดลง 27% ในปี 2566 ส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินการคัดแยกและการทำปุ๋ยหมักแบบใหม่ และการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น TooGoodToGo เพื่อลดการสร้างขยะอาหาร

ข้อมูลของเสียจากรายงานของโรงแรมแสดงให้เห็นว่า ปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายลดลง 10% และ 67% ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายปี และปริมาณขยะที่ถูกรีไซเคิลเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปี 2565 รวมทั้งปริมาณขยะอินทรีย์ที่ถูกนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยเพิ่มขึ้น 56%

คุณชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า "เราขอขอบคุณทีมงานของเราและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในความพยายามและความร่วมมือที่ทำให้เรามีความก้าวหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สร้างผลเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นเพียงสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจแต่ยังเป็นสิ่งที่สมควรทำ ความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของโลกใบนี้จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานของเราในด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนของเราต่อไป"

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับเลือกจัดอันดับให้เป็น Top 10% ของ S&P Global's Sustainability Year Book 2024 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ รวมถึงได้รับเลือกให้อยู่ดัชนี FTSE4Good Index Series และได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ AA

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังครอบคลุมถึงความก้าวหน้าของเราในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยสามารถอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 บนเว็บไซต์ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ ที่นี่


ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ทั้งในฐานะเจ้าของ ผู้บริหาร และผู้ลงทุน โดยในปัจจุบันมีโรงแรมจำนวนทั้งหมดกว่า 540 แห่ง ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีความมุ่งมั่นที่จะมองหาโอกาสทางด้านธุรกิจการบริการที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางหลากหลายกลุ่ม ภายใต้แบรนด์ อนันตรา (Anantara) อวานี (AVANI) โอ๊คส์ (OAKS) เอ็นเอช โฮเทลส์ (NH Hotels) เอ็นเอช คอลเลคชัน (NH Collection) นาว (nhow) ทิโวลี (Tivoli) เอเลวาน่า (Elewana) ใน 56 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป และอเมริกาใต้

นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังมีแผนขยายโรงแรมภายใต้แบรนด์ต่างๆ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในตลาดที่มีแนวโน้นเติบโตที่ดีทั่วโลก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.minorhotels.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์