ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจรักษ์น้ำ ผ่านกิจกรรม “คน น้ำ ดี” และโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 7 March 2024

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจรักษ์น้ำ ผ่านกิจกรรม “คน น้ำ ดี” และโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ”ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจ
รักษ์น้ำ ผ่านกิจกรรม “คน น้ำ ดี” และโครงการ
 “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ”

ชูค่านิยมองค์กร การเติบโตอย่างยั่งยืน และ การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตระหนักดีว่า “น้ำ” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่า ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่อาศัย “น้ำ” เพื่อการดำรงชีวิต และ “น้ำ” จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “มิซุอิกุ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวัน ตอกย้ำค่านิยมองค์กร “การเติบโตอย่างยั่งยืน (Growing for Good)” และ “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (Giving Back to Society)” โดยนำมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม

นอกเหนือจากเยาวชนแล้ว คนในพื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงพนักงานของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “คน น้ำ ดี” ขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพื้นที่กิจกรรมหลักอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำป่าสัก หนึ่งในแหล่งน้ำที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและระบบนิเวศของหลายจังหวัดในภาคกลาง โดยกิจกรรมนี้มีคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ มูลนิธิรักษ์ป่าสัก ตลอดจนประชาชนในท้องที่จำนวนรวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม ดังนี้

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อดึงน้ำฝนที่อยู่บนพื้นดินลงสู่ใต้ดิน ช่วยลดน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนและกักน้ำส่วนเกินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในหน้าแล้ง โดยยังสามารถใช้ประโยชน์หน้าดินได้ตามปกติ
พิธีสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความหวงแหนป่าต้นน้ำให้เกิดในผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
การปลูกต้นดีปลากั้งในพื้นที่ต้นน้ำป่าสัก เพื่อช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน
การสร้างโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ป่า ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ
การสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยกักเก็บน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน และยังช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ทำให้แหล่งน้ำตอนล่างตื้นเขินช้าลง

นอกเหนือจากกิจกรรม “คน น้ำ ดี” แล้ว ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังเดินหน้าต่อยอดพันธกิจรักษ์น้ำ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำสู่ชุมชนเมือง โดย บริษัทฯ ร่วมมือกับสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ” ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ริมคลองเตย ในบริเวณวัดคลองเตยใน โดยติดตั้งตาข่ายดักขยะเพื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการจัดเก็บขยะ ติดตั้งกังหันพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำ ปรับสภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนสร้างแนวรั้วกั้นทางเดินเพิ่มความปลอดภัย และการปลูกพืชนานาพรรณ โดยเฉพาะ “ต้นเตย” สัญลักษณ์ของคลองเตยในอดีต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ “คลองเตย” แหล่งน้ำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับผู้คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใกล้กับสำนักงานของบริษัทฯ

นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ค่านิยมองค์กร ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน และ ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ บริษัทฯ ปลูกฝังและส่งเสริมการ ‘รักษ์น้ำ’ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เราจึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม ‘คน น้ำ ดี’ เพื่อสื่อถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการสร้างทั้งคนเก่งและคนดีที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการ ‘พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ’ เป็นอีกหนึ่งโครงการตอบแทนสังคมของเรา โดยปรับปรุงพื้นที่ริมคลองเตยให้เป็นพื้นที่ใช้สอยของผู้คนในชุมชน สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำให้แก่ชุมชน ถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างสมดุล สมดังวัตถุประสงค์ของโครงการ ‘มิซุอิกุ’ ทุกประการ”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสานต่อพันธกิจรักษ์น้ำ เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่านี้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์