จีเอเบิล จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 December 2023

จีเอเบิล จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต


จีเอเบิล จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นางฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน “Tech Enabler” ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมออกแบบวิชาเรียนและกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างความรู้สำหรับสายงานไอทีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology) ภายใต้การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลให้กับวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ข้อมูลจากแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้ระบุว่า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นรากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี ทางจุฬาฯ จึงได้ตั้งเป้าสร้างคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยการเปิดหลักสูตร 3 ปีครึ่ง โดยเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษา 300 คนต่อปี พร้อมเพิ่มทักษะที่เหนือกว่าหลักสูตรทั่วไป มุ่งเน้นประสบการณ์ทำงานจริงให้แก่นิสิตผ่านการฝึกงานเป็นระยะเวลา 2 เดือนในทุกชั้นปี

ซึ่งสอดรับกับการให้ความสำคัญในการสร้างคนไอทีรุ่นใหม่ของจีเอเบิล ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะเฉพาะด้านของสายงานไอทีโซลูชันที่หลากหลาย ซึ่งตลอดระยะเวลาฝึกงานนิสิตจะได้ร่วมเรียนรู้และร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่ด้วยตัวเองทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานจริง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จีเอเบิลปรารถนาที่จะร่วมสร้างบุคลากรด้านไอทีรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาของประเทศไทยให้แข็งแกร่งสามารถผลิตบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศและตรงกับความต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์