มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สถาบันวิจัยและ พัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ มุ่งบูรณาการ ทางวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมไทยและอาเซียน - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday, 5 March 2023

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สถาบันวิจัยและ พัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ มุ่งบูรณาการ ทางวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมไทยและอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ มุ่งบูรณาการ 
ทางวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
การค้า อุตสาหกรรมไทยและอาเซียน

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมหารือ และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง สถาบันวิจัย และ พัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ โดยมี ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Meeting room 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศ รวมไปถึงประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง อุตสาหกรรม และการลงทุน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOA) ดังกล่าว เป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านเศรษฐกิจ และ ยังรวมถึงด้านการบูรณาการทางวิชาการ ด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในวงกว้าง"ภายหลังจากการลงนามบันทึกความร่วมมือเสร็จสิ้น คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ จะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน SCOPC : Smart City Operation Center และ โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อต่อยอดแนวคิดความร่วมมือในอนาคต"

ข่าว / ภาพ : คถาคต บึ้งไชย ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์