PLUS Eduplex สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน อสังหาฯ จากพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เร่งสปีด เสริมทักษะ เพิ่มความสุข ขับเคลื่อนองค์กร - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 26 December 2022

PLUS Eduplex สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน อสังหาฯ จากพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เร่งสปีด เสริมทักษะ เพิ่มความสุข ขับเคลื่อนองค์กรPLUS Eduplex สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
อสังหาฯ จากพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เร่งสปีด
เสริมทักษะ เพิ่มความสุข ขับเคลื่อนองค์กร

· พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ มีสถาบัน PLUS Eduplex เป็น Key Driver ที่พัฒนาบุคลากรและยกระดับมาตรฐานด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้อย่างสมบูรณ์

· เดินหน้าพัฒนา 3 แกนหลักสำหรับบุคลากร ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการที่พักอาศัยอย่างมืออาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เพื่อส่งต่อการดูแลและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกบ้านได้ครบทุกมิติการอยู่อาศัย


คุณสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า “ผลงานความสำเร็จของพลัสฯ ปีนี้นอกจากการได้ดูแลบริหารโครงการด้วยมาตรฐานการบริการที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากกว่า 300 โครงการ พื้นที่รวมกว่า 17 ล้านตารางเมตรแล้ว อีกหนึ่งความสำเร็จคือการดูแลพนักงานภายในองค์กรมากกว่า 2,900 คน ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับผิดชอบ และมีสุขภาวะในการทำงาน โดยให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความสมดุลระหว่างการทำงาน สังคม ชีวิตส่วนตัว และสุขภาพ Well-Being รวมถึงมีการพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็น เพื่อตอบโจทย์คนทำงานในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนความสุขในการทำงานแบบมีคุณภาพ รวมถึงพนักงานทุกคนพร้อมส่งต่อความเอาใจใส่ในการดูแลลูกบ้าน เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดครอบคลุมทุกมิติให้ลูกบ้าน”

ซึ่งสถาบัน PLUS Eduplex มีส่วนในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานการทำงานเดียวกัน สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า และพร้อมดูแลลูกบ้านในทุกๆ โครงการ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่รอบด้าน โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 แกนหลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กร คือ

1. พัฒนาในการเพิ่มสุขภาวะความสุขของพนักงานครอบคลุมทุกมิติ มีความสมดุลในการใช้ชีวิต ทั้งการเงิน

สุขภาพ สภาพแวดล้อมและสังคมในการทำงานให้เป็นมิตรและมีความสุข มีการประเมินวัดระดับความสุข Happily Meter เป็นประจำทุกปี การจัดทำโครงการสหกรณ์ให้กับพนักงาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น แนะนำการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงิน การจัดกิจกรรม Sport Day ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ช่วยลดความกดดันและความเคร่งเครียดในการทำงานให้ลดลง

2. พัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในบริบทปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ทั้งแบบ Hard & Soft Skill ผ่านการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ ผนวกกับประสบการณ์จริงที่ส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่น พร้อมสร้าง Mindset ส่วนบุคคลและทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม ได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารและจัดการดูแลอาคาร เช่น หลักสูตรพื้นฐานช่างเทคนิค หลักสูตรบริการงานช่าง In-room service หลักสูตรการสื่อสาร เจรจาต่อรอง รวมถึงพัฒนาทักษะด้าน Digital Skills ให้เข้าใจการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่สอดคล้องกับสายงานและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ พัฒนาทักษะ Thinking Skills เช่น โครงการ PLUS Idea Sharing ระดมแนวคิด และสร้างสรรค์แนวทางการทำงานใหม่ๆ จากพนักงานทุกคนในองค์กร ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้พนักงาน Reskilling หรือ Upskilling เพื่อต่อยอดความรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละสายงานและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างอิสระ โดยมีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่พนักงานสามารถเข้าไปเลือกเรียนรู้ในหลักสูตรที่ตัวเองสนใจ และยังมีกองทุนด้านการศึกษา Skillniverse Program ที่เปิดโอกาสให้กับพนักงานสามารถเลือกที่จะอบรมสิ่งที่ตัวเองให้ความสนใจเพื่อนำมาต่อยอดกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้

3. พัฒนาในการสร้างเส้นทางการเติบโตของพนักงานเพื่อเชื่อมต่ออนาคต เพิ่มโอกาสให้กับพนักงานมีความ

ก้าวหน้าในอาชีพและรองรับการขยายตัวของบริษัท โดยมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Fast Track) บ่มเพาะพนักงานให้ก้าวกระโดดไปสู่ตำแหน่งบริหาร เช่น โครงการ Rising Stars พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการอาคารให้ขึ้นเป็นผู้จัดการอาคารที่พักอาศัย โครงการ Smart Leader พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชย์ให้สามารถเป็นผู้จัดการอาคารเชิงพาณิชย์ และโครงการ The Master-Living Solution Technician ที่พัฒนาความรู้ด้านงานระบบวิศวกรรมอาคารที่พักอาศัยให้มุ่งสู่การเป็นหัวหน้าช่างประจำอาคารที่เชี่ยวชาญ

“พลัสฯ ให้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ชีวิตและประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีให้กับลูกบ้านและผู้พักอาศัยในทุกๆ โครงการ เราจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของพนักงานที่มีความใกล้ชิดในการบริการลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานที่มีความสุขจะส่งต่อประสบการณ์ดีๆ และสร้างสรรค์งานบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าอยู่เสมอ ดังนั้นสถาบัน PLUS Eduplex จึงจะเป็นกลไกสำคัญที่ร่วมพัฒนาบุคลากร สร้างแรงจูงใจผ่านการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมพัฒนาแรงงานคุณภาพด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเป็น Passionate Employee ที่มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในงานที่ทำ มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นให้งานนั้นๆ ประสบความสำเร็จ เพิ่มความมั่นใจในศักยภาพตนเอง พร้อมพัฒนาไปกับองค์กรและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เทียบเท่าระดับสากล” คุณสุวรรณี กล่าวNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์