ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 12 December 2022

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 
9 ธันวาคม พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นสู่การ
สร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการนำของศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ด้วยความมุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบมีความโปร่งใส ไร้การทุจริต พร้อมกำหนดค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น CRA TEAM โดยอักษร “M” หมายถึง Morality, Ethics and Transparency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies) ลำดับที่ 5 หรือ “CC5” คือ วัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและจริยธรรมในทุกระดับ (Transparent and ethical culture in all levels)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะผู้บริหารองค์กร ว่า “ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ยึดถือพันธกิจการดำเนินงาน ดังนี้ 1 .ร่วมกันดำเนินงานโดยใช้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส 2. ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3. ผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกระดับต้องไม่รับของขวัญ ข้อเสนอหรือให้สัญญา เรียกร้องซึ่งอาจเป็นเงินหรือไม่ใช่การเงิน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และ 4. ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2564 ” คลิกรับชมวีดิทัศน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่ลิงค์นี้ https://m.youtube.com/watch?v=OeJpFCqFMJI&feature=youtu.be

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตและจัดนิทรรศการฯ ในงานวันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและได้เยี่ยมชมนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จัดขึ้น ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน หากท่านใดพบเห็นบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุจริต ประพฤติมิชอบ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ทาง https://shorturl.asia/E3ksB เพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์