สุข สนุก ประทับใจ “คอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์” หารายได้สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 20 December 2022

สุข สนุก ประทับใจ “คอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์” หารายได้สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ


สุข สนุก ประทับใจ “คอนเสิร์ตการกุศล
 พราวนภาสุนทราภรณ์” หารายได้สมทบ
กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ

วงสุนทราภรณ์ดั้งเดิมและศิลปินนักร้องยุค 80 ร่วมกันขับขานบทเพลงสุนทราภรณ์ ในงานคอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์ หารายได้สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตการกุศล “พราวนภาสุนทราภรณ์”


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัท โกลเด้น ซิกเนเจอร์ อะไลฟ์ จำกัด ใช้ชื่อ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” สำหรับจัดสร้างห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ ( True Negative Pressure ) และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU ในการจัดคอนเสิร์ตฯ โดย บริษัท โกลเด้น ซิกเนเจอร์ อะไลฟ์ จำกัด จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ เพื่อนำไปจัดสร้างห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU ซึ่งเปรียบเสมือน “ป้อมปราการถาวรทางการแพทย์” ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา คุณอติพร เสนะวงศ์ เลขาธิการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยศิลปิน นักร้อง นักดนตรี เฝ้ารับเสด็จฯ

ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “จากพระมหากรุณาธิคุณ สู่กองทุนชัยพัฒนาโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จากมูลนิธิชัยพัฒนา และการจัดแสดงเทคโนโลยีห้องความดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) และห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Semi ICU) ระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีของคนไทย บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยเองให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์สากลทั้ง WHO และ ASHRAE 170 - 2019


นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 360 โรงพยาบาล โดยในส่วนของห้องความดันลบได้พระราชทานแก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 51 โรงพยาบาล รวม 480 ห้อง 600 เตียง ซึ่งแบ่งเป็นการจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ 41 โรงพยาบาล จำนวน 317 ห้อง และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU 10 โรงพยาบาล จำนวน 91 ห้อง โดยในขณะที่ก่อนวิกฤตการณ์การติดเชื้อโรค โควิด 19 ประเทศไทยมีห้องความดันลบที่ได้มาตรฐานเพียง 102-103 ห้องเท่านั้น

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานคอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิ ชัยพัฒนา กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 22 ราย และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต “พราวนภาสุนทราภรณ์” ซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกว่า 20 ชิ้น ถ่ายทอดโดยศิลปินนักร้องสุนทราภรณ์กว่า 16 ท่าน อาทิ พรศุลี วิชเวช , เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ , ปิยวรรณ สงวนทรัพย์ , ณัฎฐ์นรี มะลิทอง , วฤณพร เครือภู่ , ชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง , นันทพร ค้าผล , มุชอันดา ใจยง , ชัชญากา อมรบุญชัย , พรชัย เอกศิริพงษ์ , บัญชา รักษาจันทร์ , พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ , ชาตรี ชุ่มจิตร , ณฤพล ผิวอ่อน , ศราวิน วงศ์สุวรรณ , คุณานนต์ หลิมพานิช ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ ดนุพล แก้วกาญจน์ , นันทิดา แก้วบัวสาย , อรวี สัจจานนท์ , ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย The Golden Song) , กิตติธัช แก้วอุทัย (ธัช เพลงเอก) , ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song) , ชิสา วิเศษกุล (The Voice of China) ร่วมกันขับขานเพลงอมตะประทับใจกว่า 40 บทเพลง อาทิ สิรินธร , ร่มเกล้า , ปลอบใจตัวเอง , ศรกามเทพ , ยากยิ่งสิ่งเดียว , ปาริชาติ , ใจรัก , ศกุณตลา , หงส์เหิร , เสียแรงรักใคร่ , กระซิบสวาท , ลานลั่นทม , ปลูกรัก , รักใครกันแน่ , เพลินเพลงแมมโบ้ , สุขกันเถอะเรา ฯลฯ


ทั้งนี้ คอนเสิร์ตการกุศล “พราวนภาสุนทราภรณ์” ได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัด , มูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ , บริษัท โกลเด้น ซิกเนเจอร์ อะไลฟ์ จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป้อมปราการถาวร โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา บัญชี กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่างๆ) เลขที่ ๐๖๗-๓๐๐๔๘๗-๓ บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์