วิศวะมหิดล MOU ความร่วมมือกับ ซีเคียว ดี กรุ๊ป ร่วมวิจัยพัฒนา..เสริมแกร่งทัพบุคลากรไทย ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 17 October 2022

วิศวะมหิดล MOU ความร่วมมือกับ ซีเคียว ดี กรุ๊ป ร่วมวิจัยพัฒนา..เสริมแกร่งทัพบุคลากรไทย ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้วิศวะมหิดล MOU ความร่วมมือกับ ซีเคียว ดี กรุ๊ป 
ร่วมวิจัยพัฒนา..เสริมแกร่งทัพบุคลากรไทย
ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

โลกในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นนั้น ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ยังทวีความสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรและธุรกิจอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ซีเคียว ดี กรุ๊ป จำกัด โดย คุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว ประธานกรรมการบริหาร โดยมี ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ คุณฐิติรัตน์ ลู่สุวรรณเลิศ กรรมการบริหาร ซีเคียว ดี กรุ๊ป ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี เป็นเวลา 3 ปี เสริมศักยภาพและความมั่นคงทางไซเบอร์ที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย

ขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์และวิจัยบูรณาการ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก จาก ABET แห่งสหรัฐอเมริกา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแห่งโลกยุคใหม่และสามารถพัฒนางานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับบริบทโลก จะให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานด้านวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยด้านอื่นๆ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสมรรถนะสูงของประเทศ

ด้าน บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และพัฒนาดูแลระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยนั้น จะสนับสนุนการทำกิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work-Integrated-Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา ณ บริษัทฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่และบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์