ก.อุตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ 10 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 16 July 2022

ก.อุตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ 10 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ก.อุตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ 10 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ 10 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ สนองพระบรมราโชบายโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคูคลองและแม่น้ำให้กลับมาสะอาดและสวยงามเหมือนในอดีต โดยจัดกิจกรรมใหญ่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา “คลองเปรมประชากร” จังหวัดปทุมธานี

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนองพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาสู่การปฏิบัติ ด้วยการกำกับดูแลโรงงาน จำนวนกว่า 60,000 ราย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักวิชาการและมาตรฐานแนวทางสากลแก่สถานประกอบการทุกขนาดทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากผู้ประกอบการในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมพัฒนาและดูแลชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นกระทรวงสำคัญในการบูรณาการพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและลำคลองสายสำคัญของประเทศ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจกำกับโรงงาน งานด้านช่างและวิศวกรรม รวมทั้งมีเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ผ่าน“โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ” ซึ่งในปีนี้กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ ใน 10 คลอง และแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยคลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำปราณบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำปิง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอาสาอื่น ๆ อาทิ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 58 กิจกรรม โดยมีจำนวนจิตอาสาเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 9,600 คน

“การจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ “คลองเปรมประชากร” ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี”เป็น 1 ใน 10 คลองและแม่น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดกิจกรรมมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากพลังความสามัคคีของทุกฝ่าย ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในใจของ“คน” ให้เกิดขึ้นทุกช่วงวัยและทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อเห็นผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว”ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ด้านนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ “คลองเปรมประชากร” จังหวัดปทุมธานี แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน 8 กิจกรรม ส่วนแรกเป็นการดำเนินงานภายใต้บทบาทภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นผู้ประกอบการโดยตรง ประกอบด้วย 1.การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร เพื่อติดตามเฝ้าระวัง จำนวน 24 ตัวอย่าง 2.การตรวจกำกับดูแลโรงงานที่ระบายน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 41 โรงงาน ขณะเดียวกันยังให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน จำนวน 1,000 โรงงาน 3.ดำเนินกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เปิดเผยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างโรงงานกับชุมชน จำนวน 5 โรงงาน และฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน

ส่วนที่ 2 เป็นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ จิตอาสา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ร่วมดูแลท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขให้กับประชาชน และดำเนินกิจกรรมเพื่อการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ การติดตั้งถังดักไขมันให้กับบ้านเรือน ร้านอาหารบริเวณคลองซอยและแม่น้ำ พร้อมให้ความรู้/แนะนำการใช้งาน การผลิตและติดตั้งถังหมักรักษ์โลก เปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย การมอบกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมตะแกรงป้องกันขยะมูลฝอย โดยติดตั้งบริเวณศาลาหน้าวัดเปรมประชากร และคลองหน้าเทศบาลบางพูน นอกจากนี้ ยังซ่อมแซมกังหันน้ำเติมอากาศชุดเดิม รวมทั้งกิจกรรมซ่อมแซมโป๊ะลอยน้ำและทาสีโรงเรียนและวัดเปรมประชากร และมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนอีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์