เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ภายใต้ “โครงการ Green Cinema” ร่วมภาคี โครงการสร้างโลกสีเขียว มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 23 June 2022

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ภายใต้ “โครงการ Green Cinema” ร่วมภาคี โครงการสร้างโลกสีเขียว มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ภายใต้ “โครงการ Green Cinema” ร่วมภาคี โครงการสร้างโลกสีเขียว มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง ภายใต้ โครงการ “Green Cinema” ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และหาแนวทางแปรรูป ตลอดจนเพิ่มมูลค่าขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้พนักงานและลูกค้าได้มีส่วนร่วม เพื่อสร้างแนวคิดความตระหนักรู้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

วิศรุต พูลวรลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้กำลังเข้าสู่ยุคที่ความสำเร็จไม่ได้วัดจากความสามารถทางการแข่งขันหรือความสามารถในการทำกำไรเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ความสำเร็จตัดสินจากความสามารถในการสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ความท้าทายที่สำคัญคือการหา Business Model ที่เหมาะสมมุ่งเน้นความยั่งยืนให้กับองค์กร ซึ่งเป็น 1 ในแกนหลักของวิชั่นของบริษัทที่มุ่งเน้นในด้านความยั่งยืน

ปัญหาจากขยะพลาสติกและการบริหารจัดการขยะที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ กลายมาเป็นปัญหาหลักทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งได้บรรจุอยู่ในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการรณรงค์การคัดแยกขยะ ด้วยการวางถังขยะแยกประเภท ที่โรงภาพยนตร์เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการทิ้ง โดยเชิญชวนให้พนักงานและลูกค้าช่วยกันคัดแยกขวดน้ำพลาสติกประเภทขวด PET ก่อนทิ้งลงในถังขยะ พร้อมเป็นตัวแทนรวบรวมและส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นำไป Recycle หรือ Upcycling เพื่อสร้างขยะให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การนำขวดพลาสติกไปผลิตเป็นชุด PPE มอบให้บุคลากรทางการแพทย์และยังนำขวดน้ำพลาสติกประเภทขวด PET ผลิตเป็นเสื้อโปโลสำหรับให้พนักงานในองค์กรสวมใส่

นายวิศรุต กล่าวต่อว่า การจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ต้องให้ความร่วมมือช่วยกันทำจึงจะเกิดผลและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ล่าสุด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 12 ภาคีเครือข่าย โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy มีการรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล, อัพไซเคิล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ใช้แนวคิดการดำเนินการจัดการปัญหาขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy นำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งจะนำแก้วน้ำพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีนที่ลูกค้าทิ้ง นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป Upcycling เป็นไม้เทียม นำร่องโครงการต้นแบบด้วยการนำกลับมาเป็นวัสดุในการจัดทำเป็น KIOSK POPCORN

อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกขวดช่วยหมอ” ส่งมอบขวดพลาสติกประเภทขวด PET ไปแล้วกว่า 27,355 ขวด หรือ คิดเป็น 415 กิโลกรัม นำไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งชุด PPE 1 ชุด ใช้ขวดพลาสติก ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 18 ขวด สามารถส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้ในปี 2563 ได้ส่งมอบขวดพลาสติกประเภทขวด PET จำนวน 11,176 ขวด คิดเป็น 190 กิโลกรัม ให้กับเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE ส่งต่อให้กับโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภา”ในปี 2564 ได้ส่งมอบขวดพลาสติกประเภทขวด PET จำนวน 16,179 ขวด คิดเป็น 225 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับ โครงการ “YOU เทิร์น Platform by GC” เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE ส่งมอบต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับพนักงานในองค์กร โดยการนำขวดน้ำพลาสติกประเภทขวด PET มาผลิตเป็นเสื้อโปโลสำหรับให้พนักงานในองค์กรสวมใส่ 2,500 ตัว ซึ่งเสื้อโปโล 1 ตัว ใช้ขวดน้ำพลาสติกประเภทขวด PET ในการผลิตเส้นใยจำนวน 12 ขวด

โครงการ Green Cinema เป็นหนึ่งในโครงการของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

การสร้างความยั่งยืน นอกเหนือจากโครงการ Green Cinema บริษัทฯ ได้วาง Roadmap ต่อยอดไปถึงกระบวนการในการทำธุรกิจ ทั้งในด้านบรรษัทภิบาล ความโปร่งใส การจัดการและการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ ที่จะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งหลักสำคัญอีกด้านของการดำเนินธุรกิจ คือ การคำนึงถึง สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ โดยมีการกำหนดขอบเขตผลกระทบชัดเจนเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนให้เกิดขึ้น

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจน มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวิถีการทำงานร่วมกันในองค์กร และเป็นรากฐานการพัฒนาให้องค์กรและสังคมในระยะยาว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์