Dow รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 10 June 2022

Dow รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2Dow รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ภูเก็ต – 9 มิถุนายน 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยความมานะบากบั่นอดทนและเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่อส่วนรวม โดยมีนางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับมอบเข็มฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวันทะเลโลกประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ในงาน Dow ยังได้ร่วมสนับสนุนเสื้อที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจำนวน 500 ตัว รวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกับจัดแสดงนิทรรศการโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ที่ Dow ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และพันธมิตรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีแนวคิดแบบเดียวกัน ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยว การจัดการขยะ และผลักดันให้เกิดคาร์บอนเครดิตจากการดูแลป่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นยังสนับสนุนให้ชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม ความร่วมมือนี้ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นโครงการที่ช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบวงจร

Dow เป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในชุมชน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อแก้วิกฤตโลกร้อน และลดปัญหาขยะพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์