สยย. รายงานความคืบหน้า LOI ความร่วมมือ ไทย – ญี่ปุ่น พร้อมสานต่อภารกิจพัฒนายานยนต์แห่งอนาคต - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 1 May 2022

สยย. รายงานความคืบหน้า LOI ความร่วมมือ ไทย – ญี่ปุ่น พร้อมสานต่อภารกิจพัฒนายานยนต์แห่งอนาคต
สยย. รายงานความคืบหน้า LOI ความร่วมมือ ไทย – ญี่ปุ่น พร้อมสานต่อภารกิจพัฒนายานยนต์แห่งอนาคต

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือกับ นายฮิโรเสะ นาโอชิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น (Mr. HIROSE Naoshi, Vice-Minister for International Affair METI) และคณะ เพื่อสานต่อข้อริเริ่มการเป็นหุ้นส่วนการร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น พร้อมหารือแนวทางข้อเสนอการลงทุนเอเชีย-ญี่ปุ่น เพื่ออนาคต (Asia-Japan Investing for the Future: AJIF) การสร้างห่วงโซ่อุปทานร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation) รวมถึงการพัฒนา SMEs และ Startups โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ได้รายงานความคืบหน้าของความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาภาคี (Letter of Intent: LOI) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทย ระหว่าง สถาบันยานยนต์ (สยย.) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)

ซึ่งได้จัดการประชุมทางวิชาการ Thailand – Japan Cooperation Dialogue on Next Generation Vehicle ระหว่าง สยย. และ JETRO ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐของทั้งสองฝ่าย เรื่องนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (เฉพาะภาครัฐและสถาบันยานยนต์) และช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “Next Generation Vehicle Online Seminar” แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง การทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากภาครัฐ และภาคเอกชน จากฝ่ายไทยและญี่ปุ่น รวม 401 คน

ทั้งนี้ สยย. และ JETRO พร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในเรื่อง Next Generation Vehicles และการจัดการซากรถ และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ซึ่งสถาบันยานยนต์มีกำหนดการที่จะจัดประชุมหารือประเด็นความร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์